Fransa Miras Hukuku ve Avukatı

Fransa’da son yıllarda miras davalarında gözle görülür bir artış olduğu gözlenmektedir. Özellikle vatandaş olunmadığı durumlarda terekenin açılması, mirasın paylaştırılması, mirasçıların belirlenmesi gibi konularda, işler daha da karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle mirasçılar bu karmaşıklıktan kendi imkanlarıyla çıkamayıp tüm süreci bir uzmana havale etmek zorunda kalabilirler.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde her bir mirasçı ayrı ayrı belirlenir. Daha sonra mirasçıların terekedeki mal payı belirlenmek suretiyle tüm mirasçılara hakları dağıtılmalıdır.

Kural olarak her bir mirasçı Fransız yetkili makamları nezdinde mirasçı olduğunu ileri sürebilecek ve miras hakkını iddia edebilecektir. Avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak uygulamadaki usulün karmaşıklığı ve bürokratik işlemler, profesyonel destek alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Avrupa Avukat hukuk bürosu olarak yurt dışı miras hukuku konusunda uzman avukatlarımız aracılığıyla bu karmaşıklığı en kısa sürede çözüyoruz ve bürokratik işlemlerinizi hallediyoruz.

Fransa’dan Miras Kaldı, Ne Yapmalıyım?

Fransa’daki bir yakınınızdan size miras kaldı ise mirasçı olarak haklarınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Özellikle Fransa dışında yaşıyorsanız bu sürecin kolay olmayacağını belirtmek isteriz. Ancak her durumda Avrupa Avukat hukuk bürosunun uzmanlarından destek alabilirsiniz. 

Fransa’da miras davası açmak konusunda bu makalede:

 • Fransa Miras Hukuku
 • Fransa’da Veraset İlamı
 • Fransa’da Miras İntikal Vergisi
 • Fransa Vasiyetname Düzenleme
 • Fransa’da Mirasçıların Araştırılması
 • Fransa’da Mirasın Reddi

başlıklarını ele alacağız.

Fransa Miras Hukuku

Miras hukuku genel olarak gerçek bir kişinin ölümü halinde malvarlığının nasıl paylaştırılması gerektiğini düzenlemektedir. Mirasçılık belgesinin alınması, vasiyetname varsa onun açılması, miras vergisinin ödenmesi ve mirasın reddi gibi uzmanlık gerektiren konulara sahiptir.

Fransız Medeni Kanunu uyarınca murisin (vefat edenin) son yerleşim yeri adresi Fransa’daysa veya murisin taşınmazları Fransa’daysa, mirasın paylaştırılması da Fransa’da yapılması gerekmektedir.

Murisin ölümünden itibaren 6 ay içinde (Fransa’da ölüm) veya 12 ay içinde (başka bir yerde ölmüşse veya gaiplik durumunda) veraset beyannamesi vermeniz gerekmektedir.

Beyannamenin vermenin amacı veraset vergisinin tasfiyesine ve ödenmesine izin vermektir. Bu nedenle, beyannamenin süresi içerisinde doldurulması ve verilmesi zorunludur. Beyanname mirası reddetmemiş olan tüm mirasçılar tarafından imzalanmak zorundadır

Fransa’da Veraset İlamı(Mirasçılık Belgesi)

Murisin ölümünden sonra bazı durumlarda veraset ilamı almak için notere başvurmak zorunlu değildir. Tereke taşınmaz içermiyorsa ve tereke tutarı 5.000 Euro’dan az ise, tüm mirasçıların imzası olan bir belge yeterlidir.

Terekede taşınmaz varsa veya tereke tutarı 5.000 Euro’dan fazla ise veraset ilamı sadece yetkili noter tarafından verilebilecektir.

Başvuruda bulunurken, başvuru sahibi, mirasçı olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Onun için aşağıdaki belgeleri notere sunmak zorundadır.

 • Ölüm belgesi,
 • Ölen kişinin nüfus kayıt defteri,
 • Mirasçının nüfus cüzdanı.

Miras belgesi, ölen kişinin elindeki borçların bir banka hesabına veya tasarruf hesabına ödenmesi, dul aylığının ödenmesi veya idare tarafından tutulan bir borcun ödenmesi vs. gibi işlemlerin yapılabilmesi için alınması şarttır. Miras belgesi olmadan bu işlemlerin yapılabilmesi mümkün değildir.

Fransa’da Miras İntikal Vergisi

Fransa’daki Türk vatandaşlarının karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, Fransız miras vergisi yasalarını anlamaya çalışmaktır. Kanunlar doğaları gereği karmaşıktırlar. Avrupa Birliği ülkeleri genellikle hayatta kalan eşin lehine olan basit veraset vergisi mevzuatına sahiptir.

Ancak buna karşın Fransa, veraset vergisi konusunda çocukların çıkarlarını ön planda tutma eğilimindedir. Fransa veraset vergisi hediyeler ve miraslar üzerinden alınan bir vergidir.

Bu tür vergiler, terekenin Fransa’da bulunduğu durumlarda, Fransız vatandaşı olmayanlardan da alınır. Bu yasa, son yıllarda, bireylerin hayatta kalan eşini korumak ve mülkün kontrolünü muhafaza amaçlı olarak getirilmiştir.

Bu nedenle, Fransız veraset vergisine aşina olmak ve gelecekteki olasılıkları planlamak için adımlar atmak Fransa’da yaşayan Türklerin lehine bir durumdur. Avrupa Avukat hukuk bürosu sizi vergi konularında bilgilendirecek uzman bir kadroya sahiptir.

Fransa’da veraset vergisi, ölen kişinin ‘net varlıkları‘ üzerinden ödenir. Net varlıktan kasıt borçlar düşüldükten sonra geriye kalan meblağdır. Terekede bir taşınmaz varsa mülkün piyasa değerlemesi normalde ya bir noter ya da onlar tarafından atanan bir bilirkişi aracılığıyla gerçekleştirilir.

Fransa Vasiyetname Düzenleme

İnsanlar, öldükten sonra geriye kalan mirasının paylaştırılmasını kendi iradesine bağlı olarak gerçekleştirilmesini isteyebilir. Fransa kanunlarına göre bir kişi belli kurallar çerçevesinde düzenlemiş olduğu vasiyetname ile mal paylaştırma yapabilir, ölüme bağlı tasarruflar yapılmasını tayin edebilmektedir.

Vasiyetnamenin düzenlenirken bazı hususların bilinmesinde fayda vardır. Bunlara bir göz atacak olursak;

 1. Öncelikle Fransa’da bir kişi yasal mirasçıların tüm haklarını zedeleyecek şekilde bir vasiyetname düzenleyemez. Düzenlese bile yasal mirasçıların kanunen saklı olan payına müdahale söz konusu olamaz.
 2. Fransız yasalarına göre, aynı konuyu kapsayacak şekilde iki veya daha fazla kişi ortak bir vasiyetname düzenleyemez. Örneğin karı-kocanın beraber düzenlediği bir vasiyet ortak vasiyet olarak bilindiği için geçersizdir ve uygulanması mümkün değildir.
 3. Vasiyetname noterde düzenlenmek zorunda değildir. Şahıs ölümünden sonra açılacak olan vasiyetnamesini kendi el yazısıyla düzenleyebilir. Ancak yaşlı, engelli, Fransızca bilmemesi vs. gibi durumlarda vasiyetname sadece noter tarafından düzenlenebilmektedir.
 4. Vasiyetnameye sonradan hüküm eklenebilir.
 5. Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı Türkiye’de uluslararası vasiyetname, düzenlemek suretiyle vasiyetname bırakabilecektir.

Fransa’da Mirasçıların Araştırılması

Fransa’da miras kaldığını öğrendiniz. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey başka mirasçıların olup olmadığını öğrenmektir. Bu durumda yapmanız gereken diğer mirasçılara ulaşmak ve intikal işlemlerini hızlı bir şekilde sağlamak olacaktır. 

Soy bilimi alanında uzman avukatlarımız mirasçılar için soy ağacı çıkarma işlemini gerçekleştirebilir.

Fransa’da Mirasın Reddi

Fransız yasalarına göre mirasçı mirası kabul ettiği zaman tüm malvarlığınıda kabul etmiş bulunmaktadır. Yani sadece malvarlığını değil borcu varsa borçlarını da kabul etmiş bulunmaktadır. Miras bırakanın aktif malvarlığı borçlarını karşılamıyorsa mirasçılar yasal süre içerisinde mirasın reddi yapmak suretiyle bu borçtan kurtulabileceklerdir

Avrupa Avukat hukuk bürosu davanın başında müvekkillerinden para talep etmemektedir. Tamamen sonuç odaklı bir fiyat politikası ilkesi benimsemiştir. Hukuki probleminiz çözüme kavuştuktan sonra ücretlendirme yapmaktadır. Miras hukuku konusunda uzman avukatlarımız ile sorunlarınızı en kısa sürede çözümleyebilmekteyiz.