Azerbaycan Miras Hukuku ve Miras Davaları

Eğer size de Azerbaycan’da bir miras kaldıysa yetkili makamlara başvurmak suretiyle miras hakkınızı talep edebilirsiniz. Yasal mevzuatın karışıklığı, bürokratik işlemlerin yoğun oluşu, miras hakkınızı eksiksiz alabilmeniz için size önerebileceğimiz profesyonel bir destek almanızdır.

Avrupa Avukat hukuk bürosu olarak Azerbaycan miras hukukunda tecrübeli avukatlarımız marifetiyle miras davanızı hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuca ulaştırıyoruz.  

Azerbaycan Miras Hukuku

Azerbaycan’da miras hukuku, Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanununun 1133-1325. maddelerine tabidir.

Miras bırakanın malı kanunla veya vasiyetname yoluyla mirasçılarına geçebilir. Vasiyetname yoluyla miras, ölen kişinin sağlığında mirasının belli bir kısmında istediği gibi tasarruf edebileceği anlamına gelmektedir. Vasiyetname yazmak suretiyle malının belli bir kısmını yasal mirasçılarına veya 3.kişiye bırakabilecektir. 

Vasiyetname, en az 18 yaşında ve eylemlerinin tam olarak farkında olan vasiyetçi tarafından oluşturulabilir..Vasiyetname hem yeri hem de zamanı belirtmelidir. Vasiyetçi tarafından veya vasiyetçinin sözleriyle noter tarafından düzenlenebilir ve imzalanabilir. 

Azerbaycan miras hukukuna göre vasiyetçinin temsilcisi vasiyet yapamaz. Ayrıca birlikte vasiyet yapma hakkına sahip olan karı koca dışında, iki veya daha fazla kişi birlikte vasiyet hazırlayamaz. 

İlginizi Çekebilir: Yurt Dışında Vasiyetname ve Miras Davaları 

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Ölen kişilerin, geride bıraktıkları hak ve borçlarının tümüne miras adı verilir. Geride kalan tüm varlık ve borçlara aynı zamanda tereke adı da verilmektedir. Mirastan pay ya da hak alabilecek kişiler Azerbaycan medeni kanununa göre hakkı ya kanundan doğar ya da vasiyetnameden doğar.

Kanunen hak sahibi olacak kişiler aşağıdaki gibidir.

 1. Ölen kişini çocukları, karısı (kocası), ebeveynleri.
 2. Ölenlerin kız ve erkek kardeşleri. (Terekenin açıldığı tarihte miras bırakanın mirasçısı olacak anne ve babaları hayatta değilse, miras bırakanın kardeşleri ve yeğenleri ile çocukları kanunen mirasçı sayılırlar).
 3.  Anne ve baba tarafından büyükanne ve büyükbaba, büyükannenin annesi ve babası, büyükbabanın annesi ve babası. (Büyükannenin anne ve babası, dedenin anne ve babası, tereke açıldığında büyükanne ve büyükbaba hayatta değilse yasaya göre mirasçı sayılırlar).
 4. Teyzeler ve amcalar.
 5. Halaların ve amcaların çocukları, amcaların ve kuzenlerin çocukları ve hayatta değillerse çocukları.

Kanuni mirasçıların tümü hak sahibi değildir. Örneğin vefat eden kişinin çocukları sağ ise torunları mirastan pay alamazlar. Yani yukarıda yazılı olan kişilerin hepsi mirastan pay alamayacağı durumlar mevcuttur.

 Kanuni mirasçıların yanı sıra bir de atanmış mirasçılar bulunmaktadır. Bunlar da miras bırakanın vefat etmeden önce vasiyetname ile mirasına dahil ettiği kişilerdir. Kanuni mirasçılar mirasçının iradesine bağlı olmadan tamamen kanundan miras hakkı olan kişilerdir.

Çocuklarının haklarını gözetmeyen ebeveynler, çocuklarının yasal mirasçıları olamazlar. Mirasçının nafakasına ilişkin yükümlülüklerini ihmal ettiği mahkemece tespit edilen kişiler kanuna göre mirasçı olamazlar.

İlginizi Çekebilir: Belçika Miras Hukuku ve Miras Davası 

Azerbaycan’da Veraset İlamı (Miras Hakkı Belgesi)

Miras hakkı belgesi, Azerbaycan medeni kanununun göre mirası kabul eden mirasçıların yazılı başvurusu üzerine, tüm mirasçılara veya her birine ayrı ayrı verilir. Miras hakkı belgesi, mirasın açıldığı günden itibaren 6 ay geçtikten sonra mirasçılara verilebilecektir. 

Noter, miras hakkı belgesini talep eden kişilerin dışında mirasçı bulunmadığı konusunda ispatlı bir şekilde ikna edilirse 6 aydan önceki mirasçılık belgesi verilebilecektir.

Azerbaycan Miras Davaları

Veraset İlamı Verilebilmesi İçin Notere Hangi Belgelerin Sunulması Gerekmektedir?

 1. Miras bırakanın ölüm belgesi,
 2. Mirasçının ikametgah adresi, ikamet yeri bilinmiyorsa miras kalan mülkün bulunduğu yeri ispat eden belge (Örneğin taşınmaz var ise taşınmazın tapu bilgileri),
 3. Mirasçıların mirasçı ile akrabalık ilişkilerini teyit eden belgeler(nüfus kayıt örneği) veya mahkemenin akrabalık ilişkilerinin tespit edilmesine ilişkin yasal olarak bağlayıcı kararı,
 4. Mirasın kabulü, reddi veya miras sertifikası verilmesi için başvuru,
 5. Kanunda verilen süre içinde notere başvurulmaması durumunda, mülkün fiilen mülkiyetinin başladığını veya mirasçı tarafından yönetimin başladığını teyit eden belgeler (Örneğin mirasçının 6 ay içerisinde miras bırakanın borçlarını ödemiş olması fiilen mirasçı olduğunun ispatıdır. (Mirasçı tarafından faturaların ödenmesini onaylayan mali ve makbuzlar, vb. belgeler ile ispat edilmelidir),
 6. Devralınan mülkün sahipliğini onaylayan belgenin aslı(Taşınmazların tapusu, taşınırların kayıtları),
 7. Miras alınan taşınmazın üzerinde haciz varsa, hacizli olduğunu gösterir

Eğer vasiyetname var ise vasiyetin aslının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

 Devlet Vergisi Kanununun 10.9. maddesine göre, kanunla belirlenen tüm mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesi için 20 manat, mirasçı vasiyetname ile mirasçılık hakkı kazanmış ise bu durumda 40 manat tutarında bir devlet harcı ödenmesi gerekir.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası, miras bırakanın kanuni ve vasiyetname ile atanmış mirasçıları tarafından, yetkili mahkemeye verilen bir dilekçe ile açılabilir. Miras davası açmadan önce, bazı ön hazırlıkların yapılması gerekmektedir.

Öncelikle miras bırakan kişinin, yasal bir vasiyetnamesinin olup olmadığı ve araştırılmalıdır. Böylelikle miras bırakanın tüm mirasçılarının araştırılması gereklidir. Çünkü miras paylaşımı yapılırken gözden kaçırılan bir mirasçı daha sonrasında tüm işlemlerin sil baştan tekrar yapılmasına sebep olacaktır. Bu durum zaman ve hak kaybına sebep olabilecektir.

Vasiyetname yoksa miras davası direkt olarak açılabilir. Vasiyetname varsa, vasiyetnamede mirasçılara miras paylaşımının nasıl yapıldığı incelenmelidir. Tüm bu işlemlerden sonra, haksız bir paylaşım olduğuna kanaat getirilirse, bu istikamette miras davası açılabilir.

Dava açılmak zorunda değildir. Tüm mirasçılar aralarında tüm hak, alacak ve borçlar konularında anlaşabilirlerse dava açılmadan miras paylaşılabilecektir.

Mirasçıların Araştırılması

 Avrupa Avukat hukuk bürosu olarak mirasçıların araştırılması, miras paylaşımının nasıl olması gerektiği, mirasın tüm alacak ve borçlarının araştırılması konularında Azerbaycan miras hukukunda uzman avukatlarımız aracılığıyla mirasın paylaşılmasında yardımcı olabilecektir. Sizde miras paylaşımın adil bir şekilde yapılması ve hak ettiğiniz mirastan daha az aldığınızı düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Geçici olarak Türkiye’de yaşayan ve orada vefat eden Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının vefatından sonra mirasın açıldığı yer, Türkiye’ye gelmeden önce Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaşadığı yer eğer bu yer bilinmiyorsa, mirasın büyük çoğunluğunun bulunduğu yer olarak kabul edilir. Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının ölümünden sonra, miras yeri onun yaşadığı ülke yani Türkiye olarak kabul edilir.

Gayri Meşru Çocuk Babanın Mirasından Faydalanabilir Mi?

Azerbaycan Medeni Kanuna göre babalık durumu kanuna uygun olarak kurulmuş ise gayri meşru bir çocuk babasının varisi olarak kabul edilir. Yani burada babalık durumunun yasal olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda öncelikle babalık davası açılmalı babalık statüsü kanunen kazanılmalıdır. Sonrasında mirasçılık durumu ortaya konulmalıdır.

Mirasta Zorunlu Pay

Azerbaycan Medeni Kanuna göre, miras bırakanın çocukları, ebeveynleri(anne-baba) ve karısı (kocası) mirasta zorunlu pay hakkına sahiptir. Herhangi bir vasiyetname düzenlense bile vasiyetnamenin içeriğine bakılmaksızın yukarıda sayılı kişiler mirasta zorunlu pay hakkına sahiptir. Bu pay, kanun gereği miras sırasında kendilerine düşen payın (zorunlu pay) yarısı olmalıdır.

Zorunlu pay talep edebilme hakkı, mirasın açılması anında doğar. Geriye kalan diğer mirasçılar, zorunlu pay talep etme hakkına sahip olan kişi nezdinde müşterek borçlu olarak hareket ederler.

Azerbaycan Miras Reddi

Mirasın açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mirasın alınması gerekmektedir. Bu süreye uymayan mirasçı, mirası alma hakkını kaybedebilir.

Miras kabul süresinin sona ermesinden sonra, mirası kabul eden tüm mirasçıların muvafakati ile süreyi kaçıran mirasçı yine de mirası kabul edebilir. Gecikme nedeninin geçerli görülmesi durumunda mahkeme mirasın kabul süresini de uzatabilir.

Mirası kabul etmek için yasal 6 aylık süreyi kaçıran ve mirasa fiilen sahip olamayan mirasçı mahkemeye başvurmalıdır.  Yapılan talep başvurusunda kaçırılan süre için geçerli bir neden belirtmeli ve sürenin uzatılmasını talep etmelidir. Bu sırada mirası kabul eden tüm mirasçılar davalı olarak davaya katılır.

Mirasın reddine gelecek olursak, mirasın reddi için yapılan başvurunun notere yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Mirasın kısmen kabulü veya kısmen reddi diye bir durum söz konusu değildir. Mirasçı, mirasın bir kısmından vazgeçer veya mirasın kabulü için herhangi bir şart koyarsa mirastan tamamen vazgeçmiş sayılır. Ancak tarım dışı bir mirasçı tarlaları, tarım ekipmanı ve çalışma araçlarını, hayvancılığı kabul etmeyi reddedebilir, bu genellikle mirası kabul etmeyi reddetme olarak kabul edilmemektedir.

Yani burada mirasın bütünlüğü söz konusudur. Miras bırakanın ölüm anına kadar sahip olduğu mülkiyet hakları (miras varlıkları) ve yükümlülükleri (miras borçları), ortak mülkün ölene olan payını ve bu mülkün değerini içerir. Malın ayni olarak bölünmesi mümkün değildir.

Azerbaycan’da Miras ve İntikal Vergisi

Azerbaycan’da tüm miraslar için geçerli sabit bir miras ve intikal vergisi bulunmaz. Ancak şu şartlar aranır:

 • Vergiden muaf gelir, 20.000 AZN (Azerbaycan Manatı) tutarına kadar olan miraslar içindir.
 • Azerbaycan’da mülkü miras alan varisler veya yerleşik olmayanlar, miras kalan mülkün değeri 20.000 AZN’nin üzerindeyse gelir vergisi ödeyeceklerdir.
 • Miras aile fertlerinden ise herhangi bir miras ve intikal vergisi ödenmez..

Dava Kazanılmaz ise Ücret Ödemezsiniz!

Avrupa Avukat hukuk bürosu uzman avukat kadrosuyla miras hukuku ve miras davaları konusunda her zaman yanınızdadır. Ayrıca fiyat politikası olarak davanın başında sizden herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

Hak ettiğimiz alacağı dava sonunda sizden talep etmekteyiz. Herhangi bir şekilde davanın kazanılmaması halinde sizden avukatlık ücreti altında para talep etmemektedir.