Bulgaristan'da mirasçıların araştırılması

Bulgaristan, komünist yönetimi devirmesiyle birlikte bir Sovyet uydusu olmaktan çıkmış, Demir Perde’nin ardına kendini açmıştır. Bu açılımın en önemli ayağını hiç şüphesiz kişilerin mal edinme hürriyetine kavuşması oluşturur.

Kişilerin mal edinme hürriyetinin en temel sonuçlarından biri ise miras hakkının oluşmasıdır zira insanlar edindikleri mallara ölümlerinden sonra ne olacağını bilmek ve ellerinden geldiği ölçüde bu durumu etkilemek isterler ki bu onların en doğal haklarındandır.

Bulgaristan, gerek Osmanlı yönetimi altında, gerekse sonradan oraya gidip yerleşmiş birçok Türk’e ev sahipliği yapmaktadır. Bu Türklerin birçoğunun Türk vatandaşı varislerinin olması ise işten bile değildir.

Tüm bu durumların ortak bir sonucu olarak akıllara Bulgaristan’da miras hakkı edinmiş kişilerin bu haklarını nasıl elde edecekleri gelmektedir. Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz de bu Bulgaristan miras hukuku üzerine bilgiler vermeyi amaçlıyoruz.

Bulgaristan’da Veraset İlamı

Veraset ilamı, neredeyse bütün modern hukuk sistemlerinde karşılaşılan bir kurumdur. Bu belgenin alınması her ülkede farklılık gösterdiğinden bu yazımızda Bulgaristan üzerine verdiğimiz bilgilerin farklı ülkelerde kullanılamayacağını belirtmek isteriz.

İlginizi Çekebilir: Almanya’da Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset İlamının Önemi Nedir?

Veraset ilamı, bir miras üzerinde vasiyetnameye ya da kanuni mirasçılığa dayanarak iddia eden kişilerin bu iddialarının devlet tarafından da tasdik edildiğini gösterir resmi belgedir. 

Bu belgeyi elinde bulunduran kişiler ilgili tereke üzerinde bir hakka sahip olduklarını kanıtlamaya ihtiyaç duymazlar zira ellerindeki veraset ilamı zaten bu hususta kesin kanıt oluşturacaktır.

Aynı zamanda birçok ülkedeki veraset ilamı belgelerinin üzerinde tüm mirasçıların isimleri, adresleri ve tereke üzerindeki payları da kayıtlı olarak bulunduğundan birden fazla varisin bulunduğu durumlarda arada çıkacak uyuşmazlıklar da önlenebilir.

Arada herhangi bir uyuşmazlık bulunmasa dahi mirasçılar arasında koordinasyonun sağlanmasında veraset ilamının üzerindeki bilgilerin büyük katkıları olabilir.

Veraset İlamı Nereden Çıkarılır?

Bulgaristan’da veraset ilamı, müteveffa murisin Bulgaristan içerisindeki son kalıcı yerleşim yeri belediyesine yapılacak yazılı başvuru sonucu elde edilecektir. Bu yazılı başvuruda murisin kişisel bilgilerinin yanında tüm mirasçıların isimlerinin de yer alması gerekmektedir.

Bulgaristan’da Mirasçıların Araştırılması

Bu durum da akıllara Bulgaristan mirasçıların araştırılması üzerine sorular getirmektedir. Bulgaristan miras davası sırasında kişi veraset ilamını çıkarmak istiyorsa yazılı başvurusuna tüm varislerin ismini eklemek zorunda olacaksa bu kişileri de bulmalıdır.

Bu iş ise muhtemelen birden fazla ülkede arşiv araştırmaları yapıp soy ağaçları çıkartmayı gerektiren bir süreci beraberinde getirecektir. Bu süreci kendi başına yürütmek isteyen kişinin ise son derece karışık bir bilim dalı olan soybilim üzerine uzun araştırmalar yapması gerekecektir.

Böyle bir uğraş vermek istemeyen kişilerin Bulgaristan miras avukatı araştırması yaparken kaliteli soybilim uzmanlarını da bünyesinde barındıran saygın, köklü uluslararası hukuk bürolarıyla çalışmayı düşünmesi ziyadesiyle mantıka uygun olacaktır. 

Veraset ilamı başvurusuna dönecek olursak, şu hususu da belirmekte fayda olacaktır ki, başvuruyu yapan varis, murisin ölüm belgesini de dilekçesine ekleyerek resmi makamlara sunmak zorundadır.

Bulgaristan’da Miras İntikal Vergisi

Bulgar hukuk sisteminde miras intikal vergisi Yerel Vergilendirme Kanunu’nun üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre ülkede bir terekeyi iktisap edecek her varis, ister Bulgar Miras Kanunu’nun vasiyetsiz ölümü düzenleyen hükümlerine göre hak kazanmış olsun, ister bir vasiyetnameye dayalı olarak, her zaman miras intikal vergisine tabidir.

Bu durum, kişilerin bu vergileri nasıl hesaplayacaklarını, ne zaman ve ne şekilde ödeyeceklerini düşünmelerine sebep olmaktadır. Gerçekten de karışık bir süreç olan miras intikal vergisi ödemesi için tecrübeli bir Bulgaristan miras avukatıyla çalışmak elzemdir.

Kimler Miras Vergisinden Muaf?

Bulgaristan’da miras intikal vergisinden muaf üç grup vardır:

  1. Müteveffanın eşi,
  2. Çocukları ve
  3. Çocuklarının soyundan gelenler.

Ülkede miras intikal vergisi ödemesi için altı aylık bir süre tanınmış. Murisin ölümünden sonraki altı ay içinde herhangi bir varisin ilgili belediyeye miras intikal vergisi ödemesi yapacağını bildirmesi üzerine tüm varislerin üzerinden bu yük kalkar. Yani her varisin belediyeye başvurarak böyle bir ödeme yapacağını ilan etmesine gerek yoktur.

Bu bildiriyi yapacak kişi belediyeye giderek miras intikal vergisi ödeyeceği malların yerlerini, özelliklerini, durumlarını ve rayiç bedellerini bildirir. Bu rayiç bedelin hesaplamasının nasıl yapılacağı da aynı kanunun 34. maddesinde belirtilmiştir. 

Ödenecek vergi miktarı, miras üzerinde pay sahibi olan tüm varisler arasında paylarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılır.

Vergi oranları ise şöyle:

  • Kardeşler ve bunların çocukları için 250 bin BGN üzeri terekelerde %0,4-0,8
  • Bu grubun dışında vergiden muaf olmayan gruplar için %3,3-6,6

Miras intikal vergisi, borcun devlet tarafından kişilere tebliği sonrasındaki iki ay içinde ödenmek zorundadır.

Bulgaristan Vasiyetname Düzenleme

Bulgaristan Miras Kanunu’nun 13. maddesine göre 18 yaşını geçmiş ve mantık sınırları içinde hareket etme yetisine sahip herkes Bulgaristan’daki malları üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilme hakkına sahiptir.

Kişinin ölüme bağlı tasarruf şekillerinden vasiyetname düzenleme hakkı da doğal olarak bu madde altında güvence altına alınmıştır. Ne var ki, vasiyetname düzenleme hakkı ne kadar korunursa korunsun insanlar geride herhangi bir vasiyetname bırakmadan da hayatlarını kaybedebilirler.

Bu durumda, Bulgaristan Miras Kanunu’nun ilgili hükümleri devreye girerek terekeyi kanuni mirasçılar arasında paylaştıracaktır ancak bu çoğunlukla istenen bir durum değildir. Bireylerin gerilerinde bir vasiyetname bırakarak vefat etmeleri her zaman yanında birçok avantaj getirmektedir.

Bu avantajların en önemlisi hiç şüphesiz ki kişinin mallarına ne olacağını kendisi seçebilmesidir. Vasiyetname bırakan birey, her türlü malının kimlerin malvarlığına katılacağını belirlemiş olacaktır.

Bulgaristan Miras Hukukunda Geçerli Vasiyetnameler

Bulgar miras hukuku, iki tür vasiyetnameyi benimsemiştir. 

Bunlardan ilki, Miras Kanunu 24. maddede düzenlenen resmi vasiyetnamedir. Bu vasiyetname metodunda kişi bir Bulgar noterinin önünde iradesini açıklar ve noter bu irade açıklamasını kağıda döker. Bu kağıt; noter, muris ve iki şahit tarafından imzalanarak noterce saklanır.

İkinci bir vasiyetname türü ise aynı kanunun 25. maddesinde açıklanan el yazısıyla vasiyetnamedir. Bu tür vasiyetnamede kişi kendi el yazısıyla irade açıklamasında bulunur. Daha sonra kişi vasiyetnamenin altına tam ismini ve tarihi de yazarak imzasını atar. El yazısıyla vasiyetnamede kişinin kendi el yazısı dışında hiçbir yazının olmamasına dikkat edilmelidir.

Bulgaristan’da vasiyetname iki şekilde geri çekilebilir:

  1. Yeni bir vasiyetname yazımı
  2. Notere yapılan eski vasiyetnamenin iptali bildirimi

Bir vasiyetnamenin iptali hakkı yalnızca murise değil, varise de verilmiştir. Kişi eğer kendi mirasının kötü bir mirasla karışmasını istemiyorsa bu yola gidebilir. Bu duruma mirasın reddi adı verilir.

Bulgaristan Miras Reddi

Bulgaristan’da miras reddi yapmak isteyen kişilere bu hak Miras Kanunu’nun 52. maddesiyle verilmiştir. Maddeye göre miras reddi için kişi Bulgar mahkemelerine bu yönde iradesini açıklayan açık, tek taraflı bir irade beyanında bulunmalıdır.

Pratikte Bulgar makamları irade beyanının yapıldığı dilekçenin bir noter önünde imzalanmasını da şart koşmaktadır.

Kişi bu tek taraflı irade beyanını gerçekleştirdikten sonra başvurunun yapıldığı mahkeme de bu başvuruyu tescil eder ve mirasın reddi gerçekleşmiş olur.

Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birisi gerçekleşmezse irade beyanı yok hükmündedir. Yani hiçbir hukuki sonuç doğurmamıştır ve doğurmayacaktır. Yok hükmündeki bir irade beyanının iptali için de herhangi bir aksiyon almaya gerek yoktur.

Çoğunlukla miras reddinin sebebi terekenin borçlarının, malların değerinin üstünde olmasıyken bir diğer sebep ise kişisel meseleler sonucu oluşan duygusal ayrılıklardır. Ret sebebi hangisi olursa olsun, kişi miras reddi ile bu durumdan kurtulacaktır.

Bu durumda, ret talebinde bulunan kişi terekenin tüm borçlarından kurtulur. Bu kişinin payı diğer varisler arasında paylaştırılır. Eğer başka varis yoksa veya tüm varisler mirası reddetmişse tereke, varsa tüm borçları ödenerek Bulgar hazinesine devredilir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir?

On yılı aşkın tecrübesi ve bu süre içinde başarılı şekilde haklarını savunduğu bini aşkın müvekkiliyle büromuz, sizlerin haklarını da en başarılı şekilde savunabilir.

Elliden fazla tecrübeli ve başarılı avukatının yanı sıra profesyonel soybilim uzmanlarıyla Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, miras davanızın yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirerek veraset ilamınızı elinize almanızı sağlar, miras intikal vergisi hesaplamalarını ve ödemelerini gerçekleştirmenizi sizin adınız ve hesabınıza yapar.

Gerekli soy ağacı araştırmalarını alanında mahir soy bilimcilerimiz yürütür. Gerek gördüğünüz takdirde miras reddi işlemleri de zamanaşımına uğramanıza izin vermeden her biri alanında mahir avukatlarımızca tamamlanır.

Üstelik tüm bunlar, dava sürecinde hiçbir hizmet bedeli talebimiz olmadan yapılır ve kaybedilen hiçbir davada böyle bir talepte bulunulmaz. Hizmet bedeli ödeme yükümlülüğünüz ancak miras hakkınız olan malvarlıkları üzerinize geçtiğinde oluşur.

Siz de davanızı danışmak ve uzman avukatlardan bilgi almak isterseniz iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formumuzu doldurabilir veya aynı sayfadaki telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz!