isviçre miras davası ve miras hukuku

İsviçre miras hukuku, genel anlamda Roma hukuku ve özel olarak Napolyon kanunlarından etkilenmiş bir hukuktur. Bu hukuk sistemi, Türk Kanunu Medenisi’nin kabulüyle ülkemiz medeni hukukunu da etkisi altına almıştır.

Ancak bu iktisap sürecinin üzerinden yüz yıla yakın bir süre geçmiş olduğundan, ülkemizle İsviçre hukukları arasındaki makas giderek açılmıştır. Günümüzde Türk miras hukukunun İsviçre miras hukukundan ayrıldığı noktaların sayısı bir hayli yüksektir.

Bunun yanında, bu ülkede yaşayan, yaşamasa da İsviçre’de yatırımları bulunan Türk vatandaşlarının sayısı da ziyadesiyle yüksektir diyebiliriz. 

Dünya genelinde 7 milyon vatandaşımız farklı ülkelerde hayatlarını idame ettirmekteler. Bu insanların bir kısmının İsviçre’de yaşamalarının da doğal bir sonucu olarak akıllara Türklerin İsviçre’deki miras haklarını nasıl elde edecekleri sorusu gelmekte.

İsviçre’de Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Öncelikle bir veraset ilamının ne olduğunu tanımlayalım ve sonrasında da bizim için önemiyle nasıl iktisap edileceğini ele alalım.

Veraset ilamı, veraset iddiasında bulunan kişinin bu iddiasını resmi makamlarca onaylattığını gösterir bir belgedir. Elinde veraset ilamını bulunduran kişi iktisap etmek istediği mirasta bir payı olduğunu ve bu payın oranını kanıtlar resmi bir evraka sahiptir.

Bu belge, çoğu modern hukuk sisteminde olduğu gibi İsviçre’de de yargı organlarınca düzenlenir ve sahibine teslim edilir. Bu iş için iyi bir İsviçre miras avukatına ihtiyaç duyulacağı ise su götürmez bir gerçektir.

Üstünde tüm varislerin isim ve adreslerinin bulunacağı bu veraset ilamını elinde bulunduran kişi yetkili makamlara başvurarak müteveffanın terekesinin ilgili kısımlarının kendi malvarlığına geçirilmesini isteme hakkına sahiptir.

Böyle bir talepte bulunmak için her varis, diğer tüm varislerin rızasına ihtiyaç duyarlar. Aksi halde mirasın bölünmesi işlemi yargıya taşınacaktır. Birçok mirasçıdan yalnızca birinin rızasının alınmasında dahi başarısız olunursa, terekedeki mallar blokeli durumda kalırlar.

Konuyu farklı ülke hukukları üzerinde incelediğimiz şu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

İrlanda’da Veraset İlamı Çıkarılması

Rusya’da Veraset İlamı Çıkarılması

İsviçre Mirasçıların Araştırılması

İsviçre’de adli makamlardan alınan bir veraset ilamında tüm varislerin isimleri yazacaktır. Bu yüzdendir ki, bir tereke üzerinde miras hakkı bulunan herkesin araştırılması ve bulunması elzemdir.

Bu noktada, mirasçıların araştırılması üzerine uzman soybilimcilere başvurulması son derece önemli ve gerekli olacaktır.

Yalnızca şimdiye kadar değindiğimiz konulardan dahi anlaşılacağı üzere İsviçre miras hukuku, miras haklarını elde etmek isteyen insanların birçok insanla ve resmi makamla muhatap olmalarını gerektirecek bir sisteme sahiptir.

Bu kişi ve kurumlarla muhatap olmanın zorluklarının yanında sıradan vatandaşların hangi gerçek ve tüzel kişilerle irtibata geçerek haklarını elde edeceklerini bilmelerine kendi ülkelerinde dahi çoğunlukla imkan yokken, Avrupa’nın ortasında, 4 farklı resmi dile sahip bir ülkede böyle bir malumata sahip olmalarının imkanı yoktur.

Bu yüzdendir ki, İsviçre’de yatırımları olan veya burada hayatını geçiren kişilerin İsviçre vatandaşı olmayan mirasçıları uluslararası hukuk bürolarıyla çalışmayı tercih etmektelerdir. Bu yolu seçmeyen varisler çoğunlukla haklarını doğru şekilde iktisap edememekte ve birçok hak mahrumiyetiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

İsviçre’de Miras İntikal Vergisi

İsviçre, federal anayasalarında konfederasyonun yasakladığı bazı istisnalar dışında her konuda kendi kurallarına sahip 26 kantondan oluşan bir yapıya sahip. Hal böyle olunca, çoğu konuda olduğu gibi vergiler konusunda da farklı kantonlar farklı kurallar koyabiliyor.

İsviçre miras intikal vergisi üzerine bu başlık altında sizlere sunacağımız bilgileri İsviçre hükümetinin resmi sayfasının miras intikal vergisiyle alakalı bölümü ve Dünya Geneli Miras İntikal Vergisi Rehberi üzerinden derlediğimizi bilgilerinize sunarız.

İsviçre kantonları özelinde incelenecek olursa 24 kantonda miras intikal vergileri alınırken Obwalden ve Schwyz kantonlarında böyle bir uygulama bulunmuyor.

Konuyu daha derin olarak incelemek adına şu soruların cevaplarını aramakta fayda var:

İsviçre’de Kimler Miras İntikal Vergisi Öder?

Miras intikal vergisi genel olarak varisler tarafından ödenir. İsviçre’de müteveffa bireyin eşi veya kayıtlı partneri ile bunların soyundan gelenler miras intikal vergisinden muaftırlar. 

Biyolojik çocuklarla aynı statüde sayıldıkları kantonlarda üvey evlatlar ve evlatlıklar da bu vergi muafiyetinden yararlanırlar.

Miras İntikal Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Miras intikal vergisi, terekenin net değerine göre hesaplanarak ödenir. Çoğu kantonda; hediyeler, kişisel eşyalar ve ev eşyaları bu vergilendirmeye dahil değildir.

İsviçre’nin bazı önemli kantonlarında miras intikal vergisi hesaplama yöntemleri şöyledir:

Zürih Kantonu

Zürih’te murisin nikahlı eşleri ve soyundan gelenler miras intikal vergisi ödemezler.

Diğer varisler ise altı grupta incelenebilir:

  • ebeveynler
  • büyükanne-büyükbabalar ve üvey evlatlar
  • kardeşler
  • üvey ebeveynler
  • amca, dayı; teyze, halalar; yeğenler
  • diğerleri
isviçre'den miras kaldı

Bu gruptakiler yukarıdaki tablodaki oranlara göre miras intikal vergileri ödemekle yükümlüdürler.

1,500,000 CHF tutarının üstündeki terekelerde ise %6’lık bir vergilendirme öngörülmüş.

Cenevre Kantonu

Cenevre’de miras intikal vergisi oranları varislerin müteveffaya olan yakınlık derecesine göre belirlenir. Şöyle ki:

Birinci derece yakınlar 0-%6,

İkinci derece yakınlar 0-%7,2

Üçüncü derece yakınlar 0-%7,8

Diğer varisler ise 0-%26 oranlarında miras intikal vergileri ödemekle yükümlü olurlar.

Görüldüğü üzere, İsviçre’de her kanton birbirinden çok farklı vergilendirme sistemlerine sahip olabilmektedir. Bu sebeple, İsviçre miras hukukuna hakim bir uluslararası hukuk firmasıyla çalışmak, özellikle de İsviçre vatandaşı olmayan varislere, birçok noktada yararlar sağlayacaktır.

İsviçre Vasiyetname Düzenleme

İsviçre, vasiyetname kurumunun pek tabii bulunduğu bir ülkedir ancak kişiler birçok durumda vasiyetname bırakmadan ölebilirler. Bu durumda terekenin paylaştırmasını İsviçre Medeni Kanunu hükümleri düzenlemiştir.

Ancak bir vasiyetname düzenlemenin sayısız avantajı vardır diyebiliriz. Bunların en önemlisi ve ilk akla geleni hiç kuşkusuz hangi malı kimin alacağına ölüme bağlı tasarruf iradesini açıklayanın karar verebilmesidir.

İsviçre hukuku, ülkede yaşayan yabancıların isterlerse kendi vasiyetnamelerinde açıklayacakları bir iradenın sonucu olarak terekelerinin aslen geldikleri ülkenin hukukuna göre yönetilmesini isteme hakkını tanımıştır.

Bu yola gidilmesi yine de kişinin yaşadığı kantonun miras intikal vergisi sisteminden bir kaçış sağlamaz. Böyle bir vergi uygulaması olan 24 kantonda vergiler, İsviçre devletine her zaman ödenecektir.

İsviçre’de yapılacak bir vasiyetnamenin bu ülkenin şekli şartlarına uygun olması zaruridir.

Vasiyetnamelerin iki şekilde hazırlanabildiği ülkede şekil şartları da bu türlere göre değişmektedir.

İsviçre’de Vasiyetname Türleri ve Bunların Şekil Şartları

İlk olarak el yazısıyla yazılmış vasiyetnamelerde muris, vasiyetnamesinin tamamını el yazısıyla yazmalı, tarihi ve imzasını da aynı şekilde kaleme almalıdır.

İkinci bir vasiyetname yazımı yöntemi ise İsviçre noterleri önünde yapılanıdır. Bu durumda vasiyetname noter tarafından hazırlanır, öldüğünde muris olacak kişinin imzasına sunulur. Bu merasim, iki şahidin önünde gerçekleştirilmek zorundadır.

İsviçre’de el yazısı dışında yazılmış her vasiyetname gibi, birden fazla kişinin ortak olarak yazdıkları her türlü vasiyetname de yokluk müeyyidesine tabidir. Bu vasiyetnameler hiçbir hüküm ve sonuç doğurmazlar, ölü doğmuş hukuki işlemlerdir.

İsviçre Miras Reddi

Miras reddi kavramı ilk duyuşta insanlara garip gelebilecek özellikleri bünyesinde barındırsa da bazı durumlarda son derece mantıklı olabilir. Mesela, iktisap edilecek tereke borca batık olabilir.

Borca batık bir terekenin pasif değerleri aktif değerlerinden yüksek olacağından iktisap etmekten kaçınılabileceği gibi terekenin sahibiyle olan kişisel problemler gibi duygusal nedenlerle de miras reddedilmek istenebilir.

Eğer İsviçre’de iktisap etme hakkını elde ettiğiniz bir mirası reddetmek istiyorsanız, bunu yerel makamlardan yetkili olanlarına üç aylık bir süre içinde bildirmek zorundasınız. Aksi halde terekeyi zımni olarak kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Mirasın reddi durumunda payınız kanuni mirasçılarınıza geçecektir. Eğer onlar da mirası reddetmek isterlerse üç aylık süreye tabi olurlar. Bu süre içinde onlar da mirası reddederlerse tereke İsviçre makamlarına geçer ve burada -varsa- terekenin borçları ödendikten sonra mallar hazineye aktarılır.

Birçok modern hukuk sisteminden farklı olarak İsviçre’de henüz hayatta olan kişilerin mirasları da reddedilebilmektedir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizler İçin Neler Yapabilir?

On yıldan uzun süredir yönettiği ve kazandığı davalardan gelen tecrübesiyle büromuz, davası kazanılmış bini aşkın müvekkilimizin de övgülerine mazhar olmuş şekilde her geçen gün daha da büyüyor ve müvekkil portfolyosunu genişletmeye devam ediyor!

Uluslararası miras davalarında uzman avukat kadrosu ve mirasçıların araştırılmasında mahir soybilimcileriyle Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu sizin de miras davanızı en iyi şekilde yönetebilir.

Veraset ilamının çıkarılmasından miras intikal vergisinin ödenmesine birçok konuda hukuki ve bürokratik tüm engelleri sizin yerinize aşarak haklarınızı elde etmenizi sağlayacak olan kurumumuz bu süreç boyunca sizden hiçbir hizmet bedeli de talep etmez.

Kazanılan davalarda müvekkillerimizin ücret ödeme yükümlülüğü, haklarını iktisap ettiklerinde oluşurken kaybedilen davalarda hiçbir hizmet bedeli talebinde bulunmayız.

Siz de iletişim sayfamızdaki formu doldurarak ücretsiz hukuki danışmanlık alabilir ya da aynı sayfadaki telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz!