Yunanistan Miras Hukuku

Bir kişi vefat ettiğinde, geriye kalan malvarlığı, alacak ve borçları ile ilgili birçok sorun ortaya çıkar ve mirasçıları gerekli tüm yasal işlemleri yapmak zorunda kalır. Sonuç olarak, vefat eden kişinin hayatta iken edindiği tüm malvarlığı, alacak ve borçları mirasçılar arasında paylaştırılacaktır.

Birisi öldüğünde yapılacak ilk şey, mal varlığının tümünü tespit etmek ve mirasçıların araştırılması olmalıdır. Ayrıca herhangi bir vasiyet olup olmadığının da araştırılması gerekmektedir. Eğer ölen kişinin vasiyetnamesi varsa bulan kişi derhal vasiyetnameyi ilgili noterin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine göndermek zorundadır.

Avrupa Avukat Hukuk Bürosu olarak miras süreçleriniz ve vasiyetname düzenlenmesi konularında yanınızdayız. Miras hukukunda uzman avukatlarımız sayesinde davalarınızı hızlı ve doğru bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

Yunanistan Miras Hukuku

Yunan miras hukuku, Yunan Medeni Kanunu tarafından 1710 ila 2035. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Kişi, ölümünden sonra malına ne olacağına hayattayken karar verebilir: Bu konuda elinde 3 tane seçeneği vardır.

 1. Kendi el yazısıyla yazmak suretiyle vasiyet bırakabilir.
 2. Yasal olarak tanıklık yapabilecek 3 tanık huzurunda Noter tarafından yazılmış bir vasiyet bırakabilir.
 3. Bir kişi ölmeden önce gizli vasiyet bırakabilecektir. Yani vasiyet bırakanın, ölümüne kadar içeriğini kendinden başkası bilmeden notere teslim etmesi yoluyla vasiyet bırakabilir. Noter bu vasiyetnameyi mühürlemek ve saklamakla yükümlüdür. Vasiyet bırakan öldükten sonra vasiyetname açılabilir.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Vefat eden kişi bir vasiyetname bırakmamışsa veya herhangi bir sebeple vasiyetname geçersiz ise kalan miras yasal çerçeveler dahilinde kanuni mirasçılara dağıtılmaktadır. (yasal mirasçıların saklı payına dokunulamaz.) Yunanistan miras kanunlarına göre yasal mirasçıları 6 kategoriye ayırabiliriz:

 1. Birinci sınıftaki vasiyet mirasçıları olarak mirasçının eşi, alt soyundan gelenler (çocuklar, torunlar) vardır.
 2. İkinci sınıfta ise mirasçının ebeveynleri (anne ve babası), kardeşleri ve kendisinden önce vefat etmiş kardeşlerinin çocukları ve torunları gelmektedir.
 3. Üçüncü sınıfta mirasçının dedesi, onların soyundan gelen çocukları ve torunları çağrılır.
 4. Dördüncü sınıfta, mirasçının büyükanne ve büyükbabaları gelmektedir.
 5. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden akraba yoksa, sağ kalan eşe tüm mirasın mirasçısı denir.
 6. Mirasın intikali sırasında kanunla çağrılanların bir akrabası veya mirasçının eşi yoksa devlet artık tek mirasçı olarak kalmaktadır.

Mirasın Reddi (Mirastan Feragat)

Miras bırakanın borçları alacaklarından ve malvarlığının değerinden fazla ise miras ret edilmesi mirasçılar için mantıklıdır. Ayrıca mirastan doğabilecek yapılması zor yükümlülükler olması halinde de miras reddedilebilecektir.

Mirastan feragat, geçici mirasçının mirası kabul etmediğini yani kesin mirasçı olmak istemediğini beyan etmesidir. Beyan dilekçesi mirasçının ölümü sırasında ikamet ettiği yetkili sulh hukuk mahkemesine verilecektir.  Geçici mirasçı ölümden itibaren 4 ay içerisinde mirası ret etmesi gerekmektedir. Mirasçının en son yurt dışında ikamet etmesi veya ölüm olayını yurt dışındayken öğrenmesi halinde bu süre 1 yıldır.

Miras bir bütündür ve reddi miras mirasın tamamına ilişkin olarak yapılabilir.

İlginizi Çekebilir: Avusturya Miras Hukuku

Yunanistan Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)

Mirasçının mirastan yararlanabilmesi için miras hakkını kanıtlaması gerekmektedir. (örneğin bankalarda). Bu nedenle mirasçının, miras hakkını kanıtlayan veraset ilamı düzenlenir. Mirasçının veraset ilamı alması mirasçı olduğunu hukuk düzeninde kanıtlaması anlamına gelir.

Başka bir ifadeyle, mirasçı olduğumuzu ve mirasın yüzde kaçına hak sahibi olduğumuzu delillendirmek için gereklidir. Birden fazla mirasçı olması halinde, mirasçılık belgesi verilmesi için kimin başvurduğuna bakılmaksızın, ortak bir mirasçılık belgesi verilir.

Mirasçılık belgesi verilmesi için mutlaka başvuruda şu belgelerin bulunması gerekir:

 1. Mirasçının ölüm tarihi ve ölüm belgesi
 2. Mirasçı olduğunu destekleyen vasiyet ve içeriği veya akrabalık, (nüfus kayıt örneği)
 3. Vasiyetname varsa vasiyetnamenin aslı.
 4. Miras hakkından vazgeçilmediğini gösterir belge

Başvuru yetkili sulh hukuk mahkemesine yapılır ve başvuru yapıldıktan sonra 11 gün içerisinde mahkeme dosya ile alakalı kararı verir.

Daha sonra yetkili Sulh Hukuk Hâkimi tüm belgelerin kanuna uygunluğunu kontrol eder ve akabinde mirasçı belgesini düzenler. Başvuru sahibine mirasçılık belgesi hükmeden karara karşı, ilan tarihinden itibaren (20) gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz yapılmadığı sürece ilgili kişi (20) gün geçtikten sonra mirasçılık belgesini alabilir.

Yunanistan’da Veraset Ve İntikal Vergisi

Veraset vergisi, Yunanistan’da miras kalan kişilerin miras bırakandan kalan hak ve yükümlülüklere sahip olmaları için ödemek zorunda oldukları vergi türüdür.

Veraset vergisi beyannamesi, miras bırakanın Yunanistan’da vefat etmesi durumunda altı (6) ay içinde veya miras bırakanın yurtdışında vefat ettiği veya ölüm anında mirasçıların yurtdışında ikamet ediyor olması durumunda bir (1) yıl içinde verilir. Son tarih genellikle şu tarihten itibaren başlar:

 1. Miras bırakanın ölümü,
 2. vasiyetnamenin açılması
 3. belirsizliği beyan eden mahkeme kararının ilan edilmesi
 4. beyanda bulunmamışsa beyan etmekle yükümlü olan kişinin ölümü veya
 5. davanın sona ermesi, zorunlu kamulaştırmanın uygulanması, fikri hakların tahsili vb.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras Davaları ölen kişilerin ardında bıraktıkları mal varlıklarını ilgilendiren davalardır. Bu davaların açılabilmesi için miras bırakan kişinin ölmüş olması gerekmektedir. Miras davalarında açılacak olan dava çeşidine göre yetkili mahkeme değişiklik gösterebilecektir

Miras davaları çok ayrıntılı davalar oldukları için uzman bir avukat ile çalışılmaz ise hak sahipleri hak kaybına uğrayabilmektedirler. Dava açılmadan önce konular çok ayrıntılı bir şekilde araştırılmalı ve gerekirse uzman bir hukuk bürosu ile anlaşılmalıdır.

Miras davasında davanın tarafı çok fazla olduğu için uzun sürmektedir. Her davalıya tebligat yapılacağı için süreci uzatmaktadır. Örneğin sekiz mirasçının olduğu bir davada her davalıya tebligat yapılacaktır. Davalının birisinin ölmesi durumunda onun mirasçılarına tebligat yapılacaktır. Yani sonuç olarak süreçler uzun ve meşakkatlidir.

Miras davaları uzun süreçleri içlerinde barındırırlar ve uzmanlık gerektiren alanlardır. Avrupa Avukat Hukuk bürosu olarak miras davalarınızda her zaman yanınızdayız. Miras davalarınızı olabilecek en hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz.

İlginizi Çekebilir: Belçika Miras Hukuku

Yunanistan Medeni Kanununda Saklı Pay(Zorunlu Pay) Nedir?

Yunanistan miras hukukunda saklı pay kavramı,  mirasçıya kan bağı ile bağlı ve yakın olan belirli kişilerin miras bırakanın mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği fikrine dayanmaktadır.  Saklı pay mirasçılık hakkı kanundan doğan kişilerin ne olursa olsun yasal pay haklarının belli bir bölümünün korunduğu anlamına gelmektedir.

Miras bırakanın, kanuni mirasçıların saklı paylarına her ne suretle olursa olsun tasarrufta bulunamaz. Yani mirastan tamamıyla reddetme durumu bazı özel koşullar istisna mümkün değildir. Saklı pay oranı kanuni mirasçının yasa gereği mevcut olan hakkının yarısıdır.

Saklı pay bazı durumlarda zarar görebilmektedir. Örnek vermek gerekirse mirasçıların miras bırakanı öldürme teşebbüsünde bulunması durumunda saklı pay hakkından söz edilemeyecektir.

Dava Kazanılmaz İse Ücret Ödemezsiniz!

Avrupa Avukat Hukuk Bürosu olarak miras davanızı olumlu bir şekilde sonuçlandırmadan sizden herhangi bir şekilde ücret talep etmiyoruz. Hukuk büromuzun miras hukuku departmanı tecrübeli ve kaliteli avukatlardan oluşmaktadır. Uzun yılların verdiği tecrübe ve birikim ile davalarınızı çözülebilecek en kısa sürede çözümlemekteyiz.

Vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi yapılması, terekenin açılması miras hukukundan doğan diğer tüm davalarda işinin ehli avukatlarımız aracılığıyla davanızı neticelendiriyoruz.