Yurt Dışı İcra Takibi ve Uluslararası Alacak Yönetimi

Dünya, binlerce şirketin ihracat ve ithalat yaptığı bir duruma yıllar önce geldi. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da ülkeler arasında borçlar kuruldu ve ifa edildi. 

Daha sonra ise borçtan bahsettiğimiz her ortamın doğasından kaynaklı bir sorunla karşılaşıldı: İfa edilemeyen ve cebri icrayı gerektiren borçlar.

Devletlerin cebri icra yetkilerini yalnız sınırları içindekilere uygulayabilmeleri de uluslararası avukatların klasik cebri icra yöntemlerinin dışına çıkarak çalışmalarını gerektirdi.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu olarak biz de bu yazımızda bahsi geçen önemli konuya değineceğiz. Sizlere yurtdışı alacak tahsili üzerine genel bir çerçeve çizecek ve uluslararası alacaklarınızı tahsil etmekte güçlük çekmeniz durumunda neden bir yurt dışı icra avukatına ihtiyaç duyacağınızı açıklamaya çalışacağız.

Yurtdışı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ülkemiz vatandaşı bir ihracatçı, uluslararası bir satış sözleşmesi yapmış olabilir. Böyle her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede yurttaşımız malı alıcıya teslim ettiğinde sözleşmenin kendisine yüklediği borcu ifa etmiş sayılır.

Bu durumda, karşıdan da mal ve hizmetleri karşılığında bir ücret isteme hakkı doğar. Yurtdışındaki alıcı, borcunu ödemekten imtina ederse Türk vatandaşı ihracatçının borcunu ifa ettirmek için üç seçeneği bulunacaktır:

Takibin Alacaklının (İhracatçının) Ülkesinde Yapılması

Elimizdeki durumda borç takibi Türkiye’de yapılacaktır. Borçlunun yerleşim yeri yurtdışında bulunsa dahi ödeme emri gönderilebilir ancak bu durumda karşımıza bir sorun çıkar: Türk devleti kendi sınırları içerisindekiler üzerinde rahatlıkla kullanabileceği cebri icra yetkisini bu kişi üzerinde kullanamayacaktır.

Neyse ki, böyle bir durumda alacaklının borcun ifasını sağlaması için tüm yolların tükendiğinden bahsedemeyiz.

Borçlu veya onun avukatları, Türkiye’de hukuki usullere uygun olarak yürütülmüş bir süreç sonunda borç takibinin kesinleşmesi üzerine ilgili ülkedeki yetki sahibi makamlara bu kararın tanınması ve cebri icranın başlatılması için başvuruda bulunurlar.

Böyle bir durumda cebri icra yoluna başvurabilmek için Türkiye’deki mahkeme kararının ilgili ülkede tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi durumunda borçlunun ülkesinde cebri icra süreci başlatılabilmektedir.

Bu koşulların doğal sonucudur ki; borcun takibi için Türk yargısına başvuracak olan alacaklı ve onun avukatlarının dava süreci öncesinde borçlunun ülkesiyle ülkemiz arasındaki tenfiz ve tanıma anlaşmaları üzerine deneyimli ve bilgili olmaları veya bu anlaşmaları iyi şekilde araştırmaları gerekmektedir.

Bu sebeptendir ki, böyle bir dava süreci yürütmek isteyen iş insanlarının saygın, köklü ve başarılı uluslararası hukuk bürolarıyla çalışmaları elzemdir. Aksi halde bu kişilerin alacak haklarını ifa ettirmeleri için harcadıkları birçok emek ve para çöpe gidecektir.

Takibin Borçlunun (İthalatçının) Ülkesinde Yapılması

Bu seçeneğin, yargı sürecinin kısalması ve başarı ihtimalinin yükselmesi hasebiyle daha avantajlı bir yol olduğunu söyleyebiliriz. 

Alacaklı yerine borçlunun ülkesinde borcun takibi yoluna başvurmanın en büyük avantajları bu durumda tenfiz ve tanıma süreçlerinin es geçilebilmesi ile cebri icra ve itiraz yollarına hemen başvurulabilmesidir.

Bu avantajların yanı sıra ortaya çıkacak dezavantajlar ise yargı sürecinin tamamının yabancı bir ülkede yürütülmesinin gerekmesidir. Bu yolun seçilmesi durumunda davanın yabancı bir dilde yürütülecek olmasının yanı sıra bu yabancı ülkenin hukuk sistemine aşina avukatlarla çalışmak da bir zorunluluk haline gelecektir.

Bu durumda da imdadımıza yine Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu yetişecektir. Uluslararası alacak tahsili üzerine son derece yetkin avukatları kadrosunda bulunan büromuz yabancı ülkelerdeki davalarınızı rahatlıkla yürütecek ve borçlarınızın ifasını sağlayacaktır.

Alacak Tahsilinin Avrupa Ödeme Emri (European Payment Order) Kullanılarak Yapılması

Avrupa Ödeme Emri Nedir?

Avrupa Ödeme Emri, Danimarka dışındaki tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olan bir alacak takip yöntemidir. Bu yöntem ile takibine karar verilmiş bir alacağın cebri icrasına başvurulması için hiçbir tanıma veya tenfiz işlemine gerek yoktur.

Eğer borçlunun Avrupa Birliği’ne üye bir ülkede ikametgahı ya da mutat meskeni bulunuyorsa bu ülke yargısında bu ülkenin hukuki usullerine uyularak açılacak bir icra davasında hakim, cebri icra için gerekli koşulların oluştuğuna karar verirse alacaklı taraf bu yola başvurabilecektir.

Avrupa Ödeme Emri Çıkarılmasında İzlenecek Usul

Avrupa Ödeme Emri’ne başvurabilmek için borçlu veya alacaklının Avrupa Birliği’ne üye bir ülkenin vatandaşı olması zorunluluğu yoktur. Borçlunun Avrupa Birliği sınırları içerisinde Danimarka haricinde bir ülkede mutat meskeni veya yerleşim yerinin bulunması bu seçeneğin değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

Avrupa Ödeme Emri yoluna başvurulabilmesi için sağlanması gereken bazı koşulları şöyle sıralayabiliriz:

  • Borcun miktarı belli olmalıdır.
  • Emrin çıkarılması müracaatı anında borç muaccel olmuş olmalıdır.
  • Borcun hukuki veya ticari ilişkiler sonucunda doğmuş olması gerekmektedir.
  • Borcun şu durumlar sonucunda oluşmamış olması gerekmektedir: mal rejimi tasfiyesi, iflas ve aciz tasfiyesi durumunda doğan alacaklar, miras alacakları, sosyal güvenliğe dayanan alacaklar.

Avrupa Ödeme Emri, başvuru sonucunda çıkartılabilmektedir. Bu başvuru, ilgili regülasyonun ANNEX I kısmındaki matbu Form A ile yapılır. Form A’nın geçerli oldukları tüm ülkelerin resmi dillerindeki versiyonları Avrupa Birliği’nin resmi internet sitesindeki ilgili bölümde bulunabilir ve indirilebilir.

İngilizce Form A’nın Görüntüsü

Başvuruda kullanılacak Form A müracaat edilecek mahkemenin dilinde olmalı ve bu dilde doldurulmalıdır.

Başvurucu, başvurusunu yaparken borcun varlığını ve sebebini kanıtlar nitelikteki belgeler yanında uyuşmazlık hakkında mahkemeye sunulmasında yarar gördüğü belgeleri de ilgili makama iletmelidir.

Başvuran, başvurusunu yaparken kasten verdiği tüm yanlış bilgiler için başvuruyu yaptığı ülke hukukunda sorumlu tutulacağını kabul ettiğini de beyan etmek zorundadır.

Başvuruda alacak takibi talebinde bulunanın imzasının yer alması gerekmektedir.Bu imza fiziksel veya elektronik imza şeklinde atılabilir.

Bu başvuru, üyeler arasından ilgili olan ülkenin mahkemelerine yapılabilir. Yapılacak başvurunun, bu ülkenin hukuki usullerine uygun olarak yapılması şarttır.

Konuyu Almanya özelinde incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir:

Almanya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Yurt Dışında Alacak Takibi Neden Önemlidir?

Görüldüğü gibi, yurt dışında alacak tahsili ziyadesiyle zor ve karışık bir iştir. Bu yazımızda genel hatlarıyla hiçbir ülke özeline inmeden incelediğimiz konuda ciltlerce kitaplar yazılabilir, yazılmıştır ve yazılmaktadır.

Yurt dışındaki ticari partnerlerle iş ilişkisi içinde bulunan ihracatçılarımızın borçlarını ifa etmekte güçlük çekmeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur zira uluslararası iş yapan birçok iş insanı farklı ülkelerdeki insanların borçlarını ödemediklerinde hukuki vasıtlarla cebri icra yoluna başvurulamayacağını düşünmektedir.

Ancak durum neyse ki bundan çok farklıdır. Farklı ülkelerdeki iş insanları üzerinde de cebri icra uygulanabilmesi yukarıda açıkladığımız üç yolla mümkün kılınmıştır. 

Gerçekten de bu yollar açılmamış olsaydı, uluslararası ticaretin bu kadar arttığı ve normalleştiği günümüz dünyasında çoğu birey yurtdışındaki ticari partnerlerine borçlarını ödemekten imtina ederler, bu durumun farkında olan birçok insan da bu tür ilişkiler kurmaktan kaçınırlardı.

Uluslararası İcra Davalarında Neden Bir Uluslararası İcra Avukatıyla Çalışmalısınız?

Uluslararası davalar doğaları gereği uluslararası usul hukukunu iyi bilmeyi gerektiren davalardır. Bu alanda bilgisi olmayan kişiler hangi ülkenin hukukunda mahir olurlarsa olsunlar, ellerindeki davada başarılı olamayacaktırlar.

Uluslararası usul hukukunun en önemli dallarından biri belirli davalarda hangi ülke hukukunun uygulanacağını araştıran alanıdır diyebiliriz.

Bu yüzden -daha önce de belirttiğimiz gibi-, ülkesinin yerel hukukunda ne kadar bilgili olursa olsun hiçbir birey uluslararası usul hukukunda da bilgili olmadığı sürece uluslararası alacak davalarında haklarını savunamayacaktır.

Modern hukuk sistemlerinde görülen tüm davalarda vatandaşların birer avukatla temsil edilmeleri hak mahrumiyetlerinin önüne geçmek için en etkili yoldur; hele ki bu, kişinin hakkı olan alacaklarını tahsil etmek amacıyla açmak istediği uluslararası bir dava olsun.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir

On yılı geçkin deneyimi, altı ülkedeki temsilcilikleri, hizmetleriyle davalarını kazandırdığı bini aşkın müvekkili ve elliden fazla uluslararası avukatıyla Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu; uluslararası alacak davalarınızda da profesyonel yurt dışı icra avukatlarıyla yanınızda yer alır.

Büro olarak, yurtdışı icra takibi kararlarını çıkartır, Türkiye’de çıkarılan kararların tanıma ve tenfiz işlemlerini gerçekleştirerek ilgili ülkelerdeki cebri icra muamelelerini başlatır ve alacaklarınızın tahsili için gerekli her türlü hukuki ve idari işlemin tamamlanmasını sağlarız.

Üstelik tüm bu süreç sırasında hiçbir hizmet bedeli ödemezsiniz!

Büromuzun yürüttüğü davalarda hizmet bedeli ödeme yükümlülüğü yalnızca dava kazanıldığında oluşup borcunuz ancak dava konusu alacağınızı tahsil ettiğinizde muaccel hale gelirken kaybedilen davalarda böyle bir talebimiz olmaz.

Siz de hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formunu doldurarak durumunuz hakkında bilgi talebinde bulunabilir veya aynı sayfadaki telefon numaramız ya da altı ülkedeki temsilciliklerimizden bizlere ulaşabilirsiniz!

Avrupa Ödeme Emri Nasıl Gönderilir?

Alacaklı, ödenmesini istediği borçla ve kendisiyle alakalı bilgileri Form A’nın ilgili ülkenin resmi dilindeki versiyonunu aynı dilde doldurarak borçlunun ikametgahı veya mutat meskeninin bulunduğu ülke mahkemesine sunar. Mahkeme ödeme emrini borçluya tebliğ eder ve cevap vermesi için kendisine 30 gün süre tanır.

Yurtdışındaki Borçluya Karşı İcra Takibi ve Haciz İşlemi Nasıl Yapılır?

Yurtdışındaki borçluya karşı icra takibi için başvurulabilecek üç yol bulunmaktadır:
1) Alacaklının ülkesinde bir alacak davası açmak
2) Borçlunun ülkesinde bir alacak davası açmak
3) Avrupa Ödeme Emri çıkartmak
Bu yollardan büromuzca size en uygunu belirlenir ve gerekli işlemler yapılarak uluslararası alacağınızın tahsili sağlanır.

İhracatçı Açısından En Riskli Ödeme Şekli Hangisidir?

İhracatçının borcunu tahsil edememesine sebebiyet vermesi en muhtemel ödeme yöntemi mal mukabili ödeme yöntemidir diyebiliriz. 

Mal mukabili ödeme yönteminde borç, malların farklı ülkedeki müşteriye teslimi sırasında veya anlaşmayla belirlenmiş ileri bir tarihte muaccel olacaktır. Mal, ihracatçının ülke sınırları dışına çıktığında henüz ödeme gerçekleşmemiş olduğundan mal mukabili ödeme yöntemi; ihracatçı açısından büyük risk taşımaktadır.