Danimarka Miras Davası

Günümüzde de yurt dışında 5 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşamaktadır. Gelişmiş bir Avrupa Birliği ülkesi olarak Danimarka’da da bu sayı azımsanamayacak düzeydedir. Güncel verilere göre Danimarka’da 75 bin üzerinde Türk varlığından söz edilir.

Ülkemiz dışında hayatını kaybeden murislerin birçok zaman varisleri Türkiye’de olabilmektedir. Bu kişiler yurt dışındaki miras haklarını elde edebilmek için birçok ek hukuki prosedürü yerine getirmek zorunda kalır.

Bu kapsamda, Danimarka’da yaşayan bir akrabanız veya tanıdığınız vefat etti ve size miras bıraktıysa hem mirasçıların bulunması hem de mal paylaşımı ve vasiyetname konusunda uzman avukatlarımız size destek olmaya hazır.

Danimarka ile Türkiye Arasındaki Miras Hukuku Davaları

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerle bağlantılı hukuki ilişkilerinde hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususu iki farklı şekilde belirlenir: “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” veya usulüne uygun olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar.

Ülkemizde uluslararası antlaşma metinlerinde bulunan normlar kanun maddeleriyle çatıştığında uluslararası antlaşmaların muteber olacağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın doksanıncı maddesinde belirtilmiştir.

Ancak konuyu Danimarka özelinde incelediğimizde böyle bir antlaşmanın bulunmadığını görüyoruz. O halde bu iki ülke arasındaki miras hukuku davaları Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu‘na göre çözümlenecektir.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu

Kanun metninde miras hukuku yirminci maddede düzenlenmiştir. Beş fıkradan oluşan maddeye göre uygulanacak hukuk şu hususlara göre belirlenir:

  • Miras, kural olarak ölenin miras hukukuna tabidir.
  • Türkiye’de bulunan taşınmazlar üzerinde ölenin kimliği fark etmeksizin Türk hukuku uygulanır.
  • Mirasın açılması, taksimi ve iktisabı gibi hususlar terekenin bulunduğu ülke hukukuna tabidir.
  • Türkiye’de bulunan mirasçısız terekeyi Türk hazinesi iktisap eder.
  • Ölüme bağlı tasarruflarda şekle bağlı her hukuki muamelenin, yapıldığı ülkenin şekli şartlarına uygunluğunun aranacağının belirtildiği 7. madde hükmü uygulanır, kişinin kendi ülkesi şekli şartlarına uygun olarak hazırladığı bir tasarruf da geçerlidir.
  • Ölüme bağlı tasarruf ehliyeti ölenin milli hukukuna bağlıdır.

Görüldüğü gibi MÖHUK’a göre Türk hukukunun uygulanacağı hususlar bulunsa da Danimarka’da hayatını kaybetmiş bir murisin terekesindeki haklarını iktisap etmek isteyen kişilerin Danimarka miras hukuku üzerine mahir avukatlardan profesyonel destek almaları gerekecektir.

Ayrıca belirtmekte yarar vardır ki 2015’te yürürlüğe girmiş bulunan Avrupa Miras Hukuku Tüzüğü’nün Danimarka miras hukuku üzerinde hiçbir etkisi yoktur zira bu tüzük İrlanda ve Danimarka’da geçerlilik kazanmamıştır.

Aynı konuyu incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: İrlanda ile Türkiye Arasındaki Miras Hukuku Davalarında Hangi Hukuk Uygulanacaktır?

Danimarka’da Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Her modern hukuk sistemi gibi Danimarka miras hukukunda da veraset ilamı müessesesi mevcuttur ve büyük önem arz etmektedir. 

Veraset ilamını kısaca açıklayacak olursak bu belge herhangi bir mirasta hak iddia eden ve bu iddiasını ilgili devlete kanıtlamış olan kişinin elde edeceği bir sertifikadır diyebiliriz.

Veraset ilamını elinde bulunduran kişi, hak iddiasında bulunduğu terekedeki payını ve iddiasındaki haklılığını devletin de onayladığını gösterir resmi bir belge elde edeceğinden hak sahibi olduğunu kanıtlamak için başka herhangi bir işleme gerek duymayacaktır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi veraset ilamı ilgili devletçe verilen resmi bir belgedir. Bu yüzdendir ki bu belgeyi elde etmek isteyen kişiler birçok hukuki ve idari işlemle uğraşmalı, haklarını kanıtlamalı ve önlerine çıkan engelleri aşmalıdırlar.

Mirastaki hakkını riske atmak veya bu işlerle uğraşarak zaman kaybetmek istemeyen varisler tecrübeli bir Danimarka miras avukatı ile çalışmalıdırlar. Çalışılacak böyle bir avukat kişinin haklarını maksimize edecek ve olabilecek en düşük masraflarla bu belgeyi elde etmesini sağlayabilecektir.

Danimarka’da Miras İntikal Vergisi

Miras intikal vergisi, birçok ülkede bulunan ve genel olarak intikal edecek olan miras üzerinden alınan bir vergi olarak adlandırabileceğimiz bir olgudur. 

Avrupa ve Dünya genelinde çok yüksek miras intikal vergisi alan ülkeler bulunmakla beraber bu verginin hiç alınmadığı ülkeler dahi mevcuttur. Danimarka ise miras intikal vergisi alan ülkeler arasında yer almaktadır.

Danimarka Miras Davası intikal vergisi

Danimarka’da Miras İntikal Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Dünya Geneli Miras İntikal Vergisi Rehberi’ne göre Danimarka’da miras intikal vergisi iki şekilde hesaplanır:

  • 2022 verilerine göre kişiye kalan mirasın net değeri 312,500 DKK (Danimarka Kronu)’nin altındaysa herhangi bir miras intikal vergisi alınmaz.
  • Miras değerinin 312,500 DKK miktarının üzerine çıkmasıyla %15 (yüzde on beş) bir miras intikal vergisi devreye girecektir.

Ayrıca bu malları iktisap edecek kişi müteveffanın kanunda belirlenmiş yakınlarından biri değilse bu vergi artırılarak toplamda %36,25’lik bir miras intikal vergisi ödeme yükümlülüğü altına girerler.

Miras İntikal Vergisi ve Danimarka Miras Avukatları

Görüldüğü üzere Danimarka son derece karışık ve bir o kadar da katı bir miras intikal vergisi sistemine sahiptir. Bu yüzdendir ki ülkede bu işlemleri halletmek için bir Danimarka miras avukatı edinmek son derece önemli hale gelmiştir.

Saygın ve köklü uluslararası hukuk bürolarındaki deneyimli miras avukatlarıyla çalışmayı ihmal eden yabancılar çoğu zaman miras intikal vergilerini hesaplamakta zorlandıklarından hatalar yapmakta, vergi ödemelerini geciktirmekte ve bunun gibi birçok hak mahrumiyeti yaşamaktadırlar.

Miras intikal vergisini incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Ukrayna’da Miras İntikal Vergisi

Danimarka Vasiyetname Düzenleme

Terekelerinin bir kısmı veya tamamı Danimarka miras hukukuna göre yönetilecek olan kişiler ölümlerinden sonra mallarının dağılımını kendileri belirlemek isterlerse ölmeden önce bir vasiyetname hazırlamalıdırlar.

Aksi takdirde Danimarka miras hukukunun konuyla ilgili hükümleri devreye girecek ve herhangi bir vasiyetname bırakmadan vefat eden kişinin terekesi bu hükümlere göre taksim edilecektir.

Danimarka’da Vasiyetname Kısıtlamaları

Vasiyetnamesini yazacak kişi herhangi bir yasal mirasçısı ya da eşi yoksa terekesini istediği kişilere istediği oranda paylaştırabilme özgürlüğüne sahiptir.

Ancak bir yasal mirasçıya sahip veya bir eşi bulunan kişiler terekelerinin tamamını gönüllerince taksim edemezler. 

Bu kişiler ancak malvarlıklarının dörtte üçü üzerinde serbestçe tasarruf hakkını haizdirler. Geri kalan dörtte birlik kısım kişinin yasal mirasçıları ve eşi arasında paylaştırılacaktır.

Danimarka’da Vasiyetname Hazırlanmasında Noterlerin Rolü

Danimarka’da vasiyetnamelerin geçerli olmaları için bir noter tarafından tasdik edilmeleri şarttır. Tasdik işlemini gerçekleştiren noter, vasiyetnamenin bir kopyasını saklayacaktır. Bu işlemin yapılması için notere başvurulacak yer kişinin ikametgahının yerel yargı merciidir zira Danimarka’da noterler buralarda çalışırlar. 

Danimarka’da noterler vasiyetname hazırlama yetkisine sahip değildirler. Bu kişiler, vasiyetnamenizi sizin tebliğ ettiğinizi ve bu vasiyetnameyi hazırlayacak hukuki yeterliliğe sahip olduğunuzu tasdik ederler.

Vasiyetname kurumu da Danimarka miras hukuku üzerinde uzman olmayan kişilere karışık gelebilmektedir. Bu sebeptendir ki ülkede, bir Danimarka miras avukatına danışmadan yapılan vasiyetnamelerin geçersiz olmaları durumu son derece yaygındır.

Danimarka Mirasçıların Araştırılması

Danimarka’da hazırlanmış bir vasiyetnamede birden fazla isim geçiyor olması son derece muhtemeldir. Ayrıca vasiyetnamelerin geçerli olması için pek çok zaman tüm yasal mirasçıların bulunması gerekliliği de doğmaktadır.

Bu gibi durumlarda mirasçı araştırması yapılabilmesi için soybiliminde mahir uzmanların bulunduğu hukuk bürolarıyla çalışmak büyük avantajları beraberinde getirecek ve varisleri büyük zaman ve para israflarından kurtaracaktır.

Konuyu daha detaylı ve uluslararası bir perspektifle incelediğimiz şu yazımız da ilginizi çekebilir: Avrupa Mirasçıların Araştırılması

Danimarka Miras Reddi

Miras reddi birçok insanın kulağına ilk başta absürt gelen bir olgu olabilmektedir zira insanlara miras dendiğinde akla ölen kişinin sadece mallarının iktisap edileceği fikri gelmektedir ancak bu düşünce maalesef hukuki olarak her zaman doğru değildir.

Zira bir kişi öldüğünde tüm malvarlıkları bir terekeye dönüşecektir. Bu terekede ise bazı zamanlar malvarlığının pasifleri aktiflerinden yüksek yer işgal edebilir. Yani borçlar, mallardan daha fazla olabilir.

Bu gibi mali sebeplerin yanında insanlar duygusal olarak uzak hissettikleri ve mirasını iktisap etmeyi doğru bulmadıkları kişilerin miraslarını reddetmeyi de seçebilirler.

Bu gibi durumlarda insanlar hak ettikleri mirası iktisap etmek yerine miras reddi yoluna gidebilmektedirler.

Danimarka’da da miras reddi bir zamanaşımına bağlanmıştır. Bu süre içinde reddedilmeyen mirasların kabul edildiği varsayılmaktadır. 

Bu yüzden Danimarka’da bir miras iktisap edecek olan kişiler direkt olarak bir Danimarka miras avukatına başvurarak miras reddini gerektirecek bir durum olup olmadığını araştırmalı, böyle bir durumun varlığında ise gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamalıdırlar.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizler İçin Neler Yapabilir?

Uluslararası alanda on yılı aşkın tecrübesi ve farklı ülkelerde davalarını kazandığı bini aşkın müvekkilinden aldığı güvenle Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, sizlerin de Danimarka miras davalarını en düzgün şekilde yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.

Büromuzun Danimarka miras hukukunda mahir ve tecrübeli avukat kadrosu miras davanızın açılması ve yürütülmesi için çaba sarf ederken uzman soybilimcilerimiz de mirasçıların araştırılması ve soyağacınızın çıkarılması hususunda görev alarak hiçbir hak mahrumiyeti yaşamamanızı sağlayacaktır.

Üstelik Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu tüm bunları davanız kazanılana kadar hiçbir hizmet bedeli talep etmeden gerçekleştirir. Kaybedilen davalarda büromuzun hiçbir hizmet bedeli talebi olmazken kazanılan davalarda dahi bu tip bir borç ancak dava sonunda oluşacaktır.

Şimdi siz de iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formunu doldurarak veya aynı sayfadaki telefon numaramızı arayarak bizlere ulaşabilir, davanız hakkında ücretsiz bir şekilde bilgi alabilirsiniz!