İrlanda Miras Davası ve Miras Hukuku

İrlanda miras hukuku, özel mülkiyeti benimsemiş her ülke hukukunda olduğu gibi miras bırakma hakkının da mevcut olduğu bir hukuk sistemidir. 

Ülkenin şartlarını karşılayan her insanın taşınır ve taşınmaz mallar edinebileceği İrlanda’da bu mallara malik yabancılar da bulunabilirken, malların sahibi vatandaşların yabancı varisleri de olabilmektedir.

Her yıl yabancı ülkelerde vefat eden binlerce vatandaşımızın olması hasebiyle bu durum, İrlanda’da mal sahibi olarak vefat etmiş yabancıların terekelerine ne olacağı sorusunu en çok da bizi ilgilendirecek şekilde beraberinde getirmektedir.

Biz de bu yazımızda, cevabı ülkeden ülkeye değişmekte olan bu soruya cevap vermeye çalışacak ve böyle bir durumda neden bir İrlanda miras avukatı edinmenizin elzem olduğu konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlayacağız.

Türklerin İrlanda Miras Davalarında Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi

Bu konuda İrlanda Cumhuriyeti ile devletimiz arasında herhangi bir uluslararası anlaşma bulunmadığından konuyu 12 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış 5718 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” düzenlemektedir.

Mezkur kanunun “Miras” başlıklı yirminci maddesi birinci fıkrası bir genel hüküm niteliğindedir ve terekenin ölenin milli hukukuna tabi olacağını belirtir. 

Bu genel hükmün ilk istisnası aynı fıkranın ikinci cümlesinde bulunmaktadır: “Türkiye’deki taşınmazlara Türk hukuku uygulanır.” Yani, Türkiye’de taşınmazı bulunan kimse Türk vatandaşı olsa da olmasa da bu malla alakalı miras işlemler Türk hukukuna göre yapılacaktır.

Konuya dair ikinci istisna ise aynı maddenin ikinci fıkrasındadır. Bu fıkraya göre; mirasın açılma sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin işlemler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tabidir.

Ölüme bağlı tasarrufta şekil hükümleri ise ölenin milli hukukuna veya yapıldığı ülkenin hukukuna göre belirlenir.

İrlanda’da Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır

İrlanda’da da çoğu modern miras hukuku sisteminde olduğu gibi kişiler vefat etmiş yakınlarının kendilerine bıraktıkları mirası alabilmek için resmi makamlardan edindikleri bir veraset ilamı belgesine ihtiyaç duyarlar.

Burada belirtmekte yarar var ki, Avrupa Birliği’ne üye bir ülke olsa da İrlanda, European Certificate of Inheritance sistemine dahil değil. Yani, İrlanda miras hukukuna göre hakkı olan terekeyi malvarlığına katmak isteyen kişinin tek seçeneği, bu ülkenin resmi makamlarınca düzenlenecek bir veraset ilamı belgesi çıkartmak.

İrlanda’da Veraset İlamı Başvurusu Hangi Makama Yapılır?

İrlanda miras hukukunun ana kaynağı olan 1965 tarihli Succession Act’in 36. maddesi 4. fıkrasına göre ülkede veraset ilamının alınacağı makam Probate Office olarak belirtilmiş ve bu belgeye sahip olmayan hiç kimseye herhangi bir miras kazandırmasında bulunulamayacağı kanunlaştırılmış.

Ayrıca kanunda, bu gibi başvuruların kişinin kendince veya görevlendireceği bir İrlanda miras avukatı tarafından yapılabileceği de açıkça belirtilmiş. Böyle bir normun bulunmasından da anlaşılacağı üzere bu işlemlerin karışıklığından ötürü bir avukata danışılması adeta tavsiye edilmekte.

Görüldüğü üzere, İrlanda’da veraset ilamı çıkartmak birçok bürokratik ve hukuki işi de beraberinde getirmekte. Bu işlemler bir İrlanda miras avukatınız olmadan ziyadesiyle uzun süreceği gibi, yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan bir varisçe halledilmeye çalışıldığında hak mahrumiyetlerine de yol açabilir.

Konuyu farklı ülkeler üzerinde ele aldığımız şu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Ukrayna’da Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır?

Fransa’da Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır?

İrlanda’da Miras İntikal Vergisi

EY Dünya Geneli Miras İntikal Vergisi Rehberi’ne göre İrlanda’da adı miras intikal vergisi olan bir vergi türü bulunmuyor ancak her türlü miras ve hediyeden Capital Acquisition Tax (CAT), yani sermaye iktisap vergisi adı altında bir vergi alınıyor.

Bu vergi ise terekenin yaklaşık olarak üçte birinin, tam olarak ise %33’ünün değerinde bir verginin devlete ödenmesini gerektiriyor.

Bir mirasın bu vergiyi vermesi gerekliliği  ise şu durumlarda ortaya çıkıyor:

 • Muris veya varis bir İrlanda vergi mükellefi ise
 • Muris veya varis İrlanda’da ikametgaha sahipse
 • Terekenin tamamı veya bir kısmı İrlanda’da bulunuyorsa

Bu verginin yanı sıra, bir taşınmazı üstüne geçirmek isteyen kişinin İrlanda devletine bir de pul harcı ödemesi gerekiyor. Bu vergi, üstüne almak istediği taşınmazda ikamet etmeyen kişi için %7,5 oranına tekabül ediyor.

Aynı anda veya 12 aylık bir periyot içinde üstüne 10 veya daha fazla ev alan kişi için bu vergi yüzde on olarak belirlenmiş.

Miras Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Neyse ki, genelde bu pul harcını terekedeki malı üstüne almak isteyen kişi ödemese de bazı durumlarda varisler de bu harcın mükellefi durumuna gelebiliyor.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak, gereksiz vergiler ödememek için en iyi yol ise deneyimli ve başarılı bir İrlanda miras avukatı edinmek olacaktır. Bu niteliklere sahip bir miras avukatı miras davanızla alakalı her türlü işi sizin adınız ve hesabına halledecektir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu’nun alanlarına hakim İrlanda miras avukatları, hak sahibi olduğunuz terekeyi malvarlığınıza sizin için en verimli şekilde ve en az vergiyi ödemenizi sağlayarak geçirtirler, gerekli miras intikal vergilerini ödemenize yardımcı olur ve bu süreçte hiçbir hak mahrumiyeti yaşamadığınıza emin olurlar.

Üstelik büromuz avukatları tüm bunları yaparken hiçbir hizmet bedeli ödemezsiniz. Böyle bir bedel ödeme yükümlülüğünüz ancak hakkınız olan miras, malvarlığınıza geçtiğinde oluşur.

İrlanda’da Vasiyetname Düzenleme

İrlanda, ölüme bağlı tasarrufların şekli şartlara tabi olduğu ancak vasiyetname yazılmasının zorunlu olmadığı bir ülke. Daha önce de adı geçen İrlanda Miras Kanunu’nda vasiyetname bırakmadan ölen murislerin terekelerine ne olacağı ayrıntılı şekilde anlatılmış.

Daha önce MÖHUK’ta da gördüğümüz gibi, İrlanda’da miras bırakan bir Türk vatandaşı, İrlanda veya Türk  hukuklarına göre geçerli bir vasiyetname yazabilir.Aynı konuyu düzenleyen İrlanda Miras Kanunu da 102. maddesinde aynı kriterleri ortaya koymuş.

İrlanda’nın Avrupa ve Çevresine Göre Konumu

Muris Geçerli Bir Vasiyetname Bırakmadan Öldüyse Neler Yapılabilir?

Böyle bir durumda, İrlanda hukukunun miras taksimini belirleyen kuralları devreye girecektir. Bu kurallar ise şöyle sıralanabilir:

 • Muris öldüğünde evli veya bir medeni ilişki içindeyse ve çocuğu ya da torunu bulunmuyorsa, kişinin partneri tüm terekeyi alacaktır.
 • Murisin ölümü sırasında bir partneri ve çocukları varsa partner terekenin üçte ikisini alırken geriye kalan üçte birlik kısım çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Çocuklardan ölen olduysa ve ölen çocuğun da çocukları varsa, onun payını murisin bu çocuğundan olan torunları alırlar.
 • Muris herhangi bir partneri olmadan vefat ettiyse ve çocukları varsa tereke bu çocuklar arasında eşit olarak bölünür. Çocuklardan vefat edenlerin payları onun çocuklarına gidecektir.
 • Murisin hayatta çocuğu,torunu veya bir partneri bulunmuyor da ebeveynleri yaşıyorsa tereke ebeveynler arasında bölünür.
 • Müteveffanın sadece kardeşleri varsa tereke bu kardeşler arasında bölünür. Kardeşlerden ölenlerin çocukları anne veya babalarının payını alırlar.
 • Kişinin hayatta sadece yeğenleri bulunuyorsa tereke bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • Sadece uzak akrabalar hayattaysa tereke bunlar arasında bölünecektir.
 • Muris hiçbir akrabası olmadan vefat ederse tereke İrlanda devletine gider.

İrlanda Miras Reddi Hükümleri

Birinden kalan mirası malvarlığına geçirmek her zaman mali olarak karlı bir iş olmayabilir zira iktisap edilecek malvarlığına murisin tüm malları ve borçları da dahildir ve bazen bu borçlar malların değerinden daha yüksek olabilir. Böyle durumlarda malvarlığının pasiflerinin aktiflerinden yüksek olduğundan söz ederiz.

Başka bir neden olarak da insanlar duygusal sebeplerle ölen kişinin mirasını iktisap etmek istemeyebilirler. Böyle durumlarda, miras reddi hükümlerine göre yapılan işlemlerle miras reddedilebilir.

İrlanda’da da mirasın reddi kurumu mevcuttur. Bu kurumla alakalı bilinmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

 • Mirasın reddi için malların kabul edilmemesi ve kişinin zilyetliğine geçmemesi gerekir.
 • Bir vasiyetnameyle bırakılanların bir kısmı ret, bir kısmı kabul edilebilir. Reddedilen kısım kalıntı olarak vasiyetnamedeki diğer varislere vasiyetnamesiz taksim hükümlerine göre dağıtılır.
 • Bu kalıntıların kısmi reddi mümkün değildir.
 • Reddedilen mirasa ne olacağı reddeden tarafından belirlenemez
 • Reddedilen kısım için Capital Acquisition Tax (CAT) ödenmez.

İrlanda Mirasçıların Araştırılması

İrlanda, özellikle 19. yüzyılda yaşadığı kıtlık döneminde olmak üzere farklı ülkelere göç vermiş bir ülkedir. Bu sebeptendir ki, bir kişiden kalan mirasta hakkı olan kişiler birçok  farklı ülkede ikamet ediyor olabilirler.

Böyle bir durumda varislerin bu mirasçıları da tespit etmesi gerekmektedir zira aynı mirasta bu kişilerin de hakları bulunmaktadır ve bu insanlar her an çıkıp kendi haklarını; mirası iktisap etmiş kişilerden talep edebilirler.

Bunun yaşanmasını istemeyen kişilerin, farklı ülkelerdeki arşivleri tarayıp soy ağacı çalışmaları yapacak profesyonel soybilimcilerle çalışmaları gerekmektedir. 

Bu yolu seçmeyip kendi soy ağacı çalışmasını yapmaya çalışacaklar birçok farklı ülkeye ve şehre seyahat etmek zorunda kalacaklar ve hiçbir zaman tüm varisleri bulup bulmadıkları konusunda emin olamayacaklardır.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir

Büromuz avukat ve soybilimcileri, sizlerin adına aşılması gereken tüm bürokratik ve hukuki engelleri aşarak gerekli veraset ilamı belgesini edinmenizi; ödemeniz gereken miras intikal vergisini sizin için en avantajlı şekilde ayarlayarak adınız ve hesabınıza ödenmesini, gerekirse miras reddi işlemlerini ve mirasçıların araştırılmasını sağlar.

Tüm bu hizmetlere davanız kazanılana kadar hiçbir hizmet bedeli ödenmeden ulaşmak için iletişim sayfamızı ziyaret ederek ücretsiz hukuki danışmanlık formumuzu doldurabilir veya aynı sayfadaki telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.