İsviçre’de İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonrası Tazminat Davaları

İsviçre, birçok farklı milletten insanın hayatını idame ettirdiği bir Avrupa ülkesi olarak göze çarpıyor. Dört farklı resmi dile sahip ülkede bu dilleri anadili olarak konuşmayan birçok insan da göçmen olarak yaşıyor ve çalışıyor.

İş hukukunda da modern ülkelerin dahi birçoğunun önünde bulunan İsviçre’de iş kazası ve meslek hastalıkları mağduru işçiler milliyetleri fark etmeksizin, ülkede sigortalı olarak çalışıyor olmaları koşuluyla devlet koruması altındalar.

Biz de bu yazımızda sizleri İsviçre iş hukuku konusunda genel olarak bilgilendirmeyi ve bu ülkede meydana gelen bir iş kazası veya meslek hastalığı durumunda haklarınızı aramak için neden profesyonel bir İsviçre iş kazası avukatı ile çalışmanız gerektiğini aktarmayı amaçlıyoruz.

İsterseniz ülkedeki işçilerin genel durumları hakkında bir bölümle yazımıza giriş yapalım.

İsviçre İşçi Hakları

İsviçre, işçi hakları konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ülkenin federal İçişleri, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarının düzenlediği işçi hakları İsviçre’nin etrafını çevreleyen birçok Avrupa Birliği ülkesinin dahi önünde.

Ülkedeki asgari ücret de dünya ortalamasının bir hayli üstünde seyrediyor. Ülkedeki asgari ücret kantondan kantona değişse de dört bin frank civarında değişiyor.

İsviçre işçilerinin haklarının korunduğu tek konu asgari ücret de değil. Ülkedeki işçilerin İsviçre iş kazası sigortası veya tazminatları konusunda da hakları ziyadesiyle iyi korunuyor.

İsviçre İş Kazası Hukuku

Kısa ve genel geçer bir tanımı yapılması gerekirse iş kazalarını “Çalışma sırasında veya çalışma faaliyetleri sonucunda meydana gelen kazalar” olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Ancak pek çoklarının da fark edeceği gibi bu tanım, somut olaya uygulanması gereken muğlak bir tanımdır. Bir kazanın iş kazası olarak tanımlanmasında herkesin görüş birliğinde olduğu olaylar nadir olarak karşımıza çıkar.

Bu durumda bir iş kazası davasında iş kazası olduğu iddia edilen bir kazanın mahkemece de böyle kabul görmesinde en büyük rollerden biri de kazayı geçiren kişinin vekiline, avukatına düşmektedir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu’nun profesyonel iş kazası avukatları, olayın gerçekten de bir iş kazası niteliği taşıdığını mahkemede ispat ederek müvekkillerinin hiçbir hak mahrumiyetine uğramamasını sağlamak için uzun saatler boyunca çalışırlar.

Konuyu Kanada özelinde ele aldığımız şu yazımızı da inceleyebilirsiniz: Kanada İş Kazası Hukuku

İş Kazası Sayılan Haller

İsviçre’de meydana gelen bir kazanın iş kazası olup olmadığı İsviçre İş Kazaları Sigortası Yasası’na (UVG) göre belirlenir. Bu yasayı uygulayıcı yürütme organı İş Kazaları Sigortası Kurumudur (SUVA).

isviçre iş kazaları sigorta kurumu

SUVA’nın Lucerne kentindeki genel merkezi

Bu yasaya göre İsviçre’deki tüm çalışanlar meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı zorunlu olarak sigortalıdırlar. 

Bu zorunlu sigorta konusunda SUVA’ya tabi olacak kişiler aşağıdaki sektörlerde çalışan bireylerken bu sektörler dışındaki çalışanlar özel sağlık ve çalışma sigortaları yapmak zorunda kalırlar:

 • Makine sanayii
 • İnsan ve yük taşımacılığı
 • Metalurji sanayii
 • Elektrik, gaz ve su sanayii
 • Mimarlık ve mühendislik meslek sahipleri
 • Altyapı, üstyapı inşaatı işçileri
 • Kimyasal üretim sektörü çalışanları
 • Marangozlar
 • İşlenmiş gıda ürünleri sanayisi çalışanları

İsviçre İş Kazalarında İşçi ve İşverenleri Hak ve Sorumlulukları

Kaza geçiren veya meslek hastalığından muzdarip olduğunu anlayan işçinin en büyük sorumluluğu durumu derhal işverenine bildirmektir. 

Bu temel sorumluluğunun yanı sıra tazminat talebinde bulunacak işçilerin kendilerine temin edilen iş güvenliği araç, gereç ve ekipmanlarını nizami şekilde kullanarak ve kendilerinden beklenebilecek asgari özeni göstererek işlerini yapmaları da şarttır.

Aksi takdirde İsviçre yargı organları bu kişilerin haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken uymaları gerekli olan dürüstlük kuralına uygun davranmadığından dolayı herhangi bir tazminata hak kazanamayacaklarına hükmedebilir.

Aynı şekilde işverenler de işçilerine, işlerini yaparken onları her türlü iş kazası ve meslek hastalığından koruyacak araç, gereç ve ekipmanı sağlamak zorundadırlar. Gerekli görülecek durumlarda işverenlerin, işlerini düzgünce ifa edebilmeleri için işçilerine gerekli bazı eğitimler verme yükümlülüğü de bulunur.

İşverenlerin temel yükümlülüğü ise iş kazası ve meslek hastalıklarını SUNET üzerinden en kısa sürede SUVA’ya bildirmeleridir.

İş Kazalarında Bildirim

SUVA tarafından yayınlanmış yönetmeliklere göre iş kazası geçiren işçi, durumu en kısa süre içerisinde işverenine bildirmekle mükelleftir. 

SUVA’ya yapılacak olan bildirimden sorumlu taraf ise işverenlerdir. Bu bildirimler SUVA’nın çevrim içi platformu SUNET üzerinden yapılır.

SUVA Sigorta Sisteminin Sağladığı Yardım ve Ödenekler

SUVA sigortasına tabi bir işçi, bir iş kazası durumunda şu konularda yardım ve ödeneklerle desteklenir:

 • Her türlü tedavi gideri
 • Günlük iş göremezlik ödeneği
 • Maluliyet aylığı
 • İşçinin ölümü durumunda geride kalan dul ve yetimlere bağlanacak dul ve yetim aylıkları

SUVA ayrıca iş kazası geçiren kişinin tekrar sosyal hayata ve iş dünyasına kazandırılabilmesi açısından gerekli yardımları da sağlar. Bu kişinin fiziksel ve mental rehabilitasyonlarına da katkıda bulunur.

Kişinin tedavisi için yapılacak yardımlarda herhangi bir miktar sınırı konulmamışsa da kişinin rehabilitasyonu için yapılacak yardımlar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün konuyla alakalı raporuna göre için 14.800 franklık bir sınır belirlenmiştir.

Ayrıca belirtmekte yarar görüyoruz ki İsviçre iş kazası sigortası SUVA çerçevesinde kişilere bir tazminat hakkı doğmamaktadır. Kaza geçiren bireyler sigorta yardım ve ödeneklerini SUVA üzerinden talep ederler. 

Ayrıca işverenine karşı tazminat davası açmak isteyen kişilerin borçlar hukukundan doğan hakları saklıdır.

İsviçre Meslek Hastalığı Hukuku

Meslek hastalıklar, fazla çalışmadan kaynaklanabileceği gibi yalnızca belli bir işi yapmaktan da kaynaklanabilecek hastalıkların genel adıdır. 

Bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı ülkeden ülkeye farklılık gösteren yöntemlerle belirlenmekte olup kimi ülkelerde bu hastalıklar sınırlı sayılmış olabilir. 

Bu yüzden, meslek hastalığı iddiasıyla mahkemeye başvuracak kişilerin, mevzu hukuka hakim meslek hastalığı avukatlarıyla çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca kişi, muzdarip olduğu ve meslek hastalığı olduğunu iddia ettiği hastalıkla yaptığı iş arasında bir illiyet bağını kurmakla da sorumludur. Bu da, pek çok durumda ancak deneyimli bir avukatın başarıya götürebileceği bir süreçtir.

Konuyu Hollanda üzerinde incelediğimiz şu yazımızı da incelemek isteyebilirsiniz: Hollanda Meslek Hastalığı Hukuku

İsviçre Meslek Hastalığı Sigortasından Yararlanma Koşulları

Meslek hastalığına yakalanmış işçinin bu hastalıkla alakalı yardım ve ödenekleri alabilmesi için birkaç koşula uygun bir durumda olması gerekir. İşçi, İsviçre’de sigortalı olarak bir işte çalışıyor olmalı ve meslek hastalığını en kısa zamanda işverenine bildirmelidir.

İşverenin de bu hastalığı SUVA’ya bildirimi sonrasında kişi, SUVA’yla anlaşmalı olan kendi belirleyeceği bir hekimle veya SUVA’nın belirlediği bir hekimle görüşerek zaman ve para sınırı olmaksızın tedavi görebilir.

İsviçre Meslek Hastalıklarında İşçi ve İşverenleri Hak ve Sorumlulukları

İsviçre’de kapılan bir meslek hastalğı konusunda sosyal güvenlik yardım ve ödenekleri almak veya tazminat hakkını kullanmak isteyen bir işçi, bazı sorumluluklarına uygun davranmış olmalıdır.

İşçinin en temel sorumluluğu, meslek hastalığını kısa süre içerisinde işverenine bildirmesidir.

Bunun yanı sıra, yukarıda da bahsettiğimiz üzere kişi kendisine sağlanan iş güvenliği araç gereç ve ekipmanlarını da nizami şekilde kullanmış, herhangi bir hastalığa yakalanmayacağı şekilde özenle işini yapmış olmalıdır.

İşverenin temel sorumluluğu ise kendisine iletilen meslek hastalığını SUVA’ya bildirmektir. Ayrıca işveren, işçinin güvenle çalışacağı bir ortamı da hazırlamış olmalı, gereken durumlarda ona gerekli eğitimi, araç, gereç ve ekipmanı sağlamalıdır.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu Sizin İçin Neler Yapabilir?

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, on yılı aşkın deneyimiyle kırktan fazla ülkede faaliyet gösteren saygın bir uluslararası hukuk bürosudur. 

Büromuz, alanında yetkin avukatları sayesinde bini aşkın müvekkilinin davasını başarılı şekilde yürütmüş ve birçok müvekkilinin referansını alma gururuna erişmiştir.

Avrupa’da Avukat Hukuk Bürosu, hiçbir ön ödeme almaksızın müvekkillerini davalarını takip eder ve onlar için en verimli şekilde yönettiği dava süreçlerini sonlandırır. 

Yargılamalar süresince hiçbir ücret talebinde bulunmayan büromuz kaybedilen davalarda da ücret talep etmemektedir. Müvekkillerimizden davaları başarıyla sonuçlananların borçlar, ancak davalarından kazandıkları haklar malvarlıklarına geçtiğinde muaccel olmaktadır.

Şimdi siz de iletişim sayfamızdaki ücretsiz hukuki danışmanlık formunu doldurarak veya aynı sayfadaki telefon numaramızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz!